leftcenterrightdel
Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp  

Đồng chí Nguyễn Thành Vững, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh cho biết: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, chỉ thị quy định, của Trung ương về xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025 và  kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời các ban xây dựng Đảng, các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Xác định việc thảo luận, đóng góp các dự thảo văn kiện là một trong những nội dung quan trọng của đại hội, các đại hội đã bố trí thời gian phù hợp để đại biểu tập trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh, huyện và đảng bộ cấp mình.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Long An; nhân sự dự kiến ban chấp hành, ban thường vụ, nhân sự chủ chốt khóa mới được chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện có trong quy hoạch, gắn với chuẩn bị nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ gắn với nhân sự đại hội.

Bên cạnh đó, nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và được thực hiện một cách công tâm, khách quan, công khai, dân chủ, nân hầu hết các đại biểu dự đại hội đều thống nhất cao với các báo cáo phương án nhân sự trình đại hội; không có hiện tượng vận động, tranh cử trong bầu cử, danh sách đề cử ban chấp hành và danh sách đề cử đoàn đại biểu dự đạu hội cấp trên do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị cũng là danh sách bầu cử tại đại hội. Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được cấp ủy quan tâm, trong đó chú trọng công tác chính trị tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ trước đại hội, tạo được không khí phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 
 Đồng chí Nguyễn Thành Vững thông tin đến báo chí về kết quả thực hiện Chỉ thị 35 tại tỉnh Long An

Tính đến ngày 30/6/2020 toàn tỉnh có 565/565 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 188/188 đảng bộ xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Có 19 đơn vị cấp huyện và tương đương đã tổ chức xong 100% đại hội cấp cơ sở.

Đến ngày 26/6/2020, Đảng bộ huyện Cần Giuộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm của tỉnh và đã hoàn thành Đại hội theo kế hoạch. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức đại hội điểm cấp huyện với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Trong đó nêu rõ quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ huyện được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách…

Theo đồng chí Nguyễn Thành Vững, nhìn chung việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và Đề án nhân sự được chuẩn bị bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Việc tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội, công tác phục vụ đại hội thực hiện bài bản chu đáo và góp phần vào thành công của Đại hội.

Các đại biểu tham dự có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đại hội; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020, chương trình hành động, văn kiện của cấp trên, đề án nhân sự ban chấp hành và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm bầu cử. Việc thảo luận, đóng góp các văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc, thiết thực. Công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, hầu hết các kết quả bầu cử đều đảm bảo cơ cấu và đúng định hướng...

Trên cơ sở rút kinh nghiệm tại Đại hội điểm của tỉnh và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc còn lại đang khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung, nhân sự và thời gian tổ chức đại hội…/.

Khánh Vy