leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Trong 2 ngày 29 và 30/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và toàn thể các đồng chỉ đảng viên Ban Kinh tế Trung ương.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020 Đảng bộ cơ quan đã chủ trì nghiên cứu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 13 đề án lớn liên quan đến kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là 3 đề án về kinh tế trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII gồm: Đề án “Tổng kết 15 năm 2002-2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Đề án “Tổng kết 10 năm 2008 - 2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tổng kết 15 năm 2001-2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Căn cứ các nội dung do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, ban hành 9 Nghị quyết  và 4 Kết luận của Bộ Chính trị để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời điểm hiện tại và thời gian tiếp theo.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ. 

Các chủ trương do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trong giai đoạn 2016 - 2020 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện tại, định hướng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà còn góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Bên cạnh việc nghiên cứu để tham mưu, đề xuất, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ còn tham gia nghiên cứu, thẩm định, góp ý đối với 498 đề án, báo cáo, văn bản về kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các cơ quan liên quan; tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội để kịp thời nắm bắt thực tiễn, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Đảng bộ Cơ quan đã có những đổi mới căn bản, bài bản và ngày càng chuyên nghiệp. Các công tác của Đảng bộ đều có sự bàn bạc dân chủ, công khai; đối với những vấn đề quan trọng đều có sự hội ý, thống nhất với Lãnh đạo Ban. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan đi vào nền nếp, vai trò của người đứng đầu cấp ủy ngày càng rõ nét, đúng quy định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, đạt được kết quả tốt; đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Chính từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục khó khăn và những mặt còn hạn chế, đã tạo nền tảng vững chắc để tập thể Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Đại hội đã thảo luận những nội dung quan trọng góp ý vào dự thảo Nghị quyết Đại hội; chỉ ra nguyên nhân của những thành tích và hạn chế, tồn tại đồng thời đã rút ra một số bài học như: Thường xuyên củng cố, xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và các chi bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và ý thức trách nhiệm với công việc; Tổ chức thực hiện chương trình công tác phải năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đi đôi đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy các cấp; Coi trọng công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều nghị quyết, kết luận do Ban tham mưu ban hành đóng vai trò nền tảng, then chốt cho sự phát triển dài hạn của đất nước như về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân, về đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, về chính sách đất đai, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Một số nghị quyết lần đầu tiên được Ban tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành như về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, về các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh các chủ trương, chính sách chung cho phát triển đất nước, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành nghiên cứu, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết, kết luận về xây dựng và phát triển đối với một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột; đã phối hợp nghiên cứu, thẩm định ban hành các chủ trương, cơ chế đặc thù cho thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; đang tích cực triển khai nghiên cứu, trình Bộ Chính trị trong năm 2020 các đề án phát triển của Cần Thơ, Thanh Hoá.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội. 

Các nghị quyết, kết luận của Đảng do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, tham mưu trong nhiệm kỳ Khóa XII không những kế thừa và phát triển các quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng về kinh tế - xã hội mà còn tạo ra bước đột phá, đổi mới sâu sắc, toàn diện trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, được dư luận trong nước và quốc tế đồng tình, đánh giá cao. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, để đạt được những kết quả trên có vai trò rất quan trọng của Đảng bộ Cơ quan và mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan cần phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trọng tâm là triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cần nghiên cứu, đề xuất những cách làm hay, sáng tạo việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng phù hợp với đặc thù của cơ quan; gắn các phong trào thi đua, các hoạt động của đoàn thể với các hoạt động nâng cao chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên, có các giải pháp cụ thể để lãnh đạo xây dựng môi trường làm việc, văn hóa làm việc của Ban ngày càng tốt hơn với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm trong công việc.

Năm 2020, cần tập trung trọng tâm vào góp ý các văn kiện của địa phương và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành. Giai đoạn 2021-2025 cần xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội đã giới thiệu nhân sự để bầu Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hiền Hòa