Ngày 2/8, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về những nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của những doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Tiểu ban đang tích cực chuẩn bị dự thảo cho Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII mà phần hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có các chủ thể của nền kinh tế là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Hiền Hòa)

Do đó, phải có đánh giá khách quan, khoa học và căn cứ thực tiễn, từ đó, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong điều kiện mới là phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đã có lúc, vai trò của doanh nghiệp khu vực nhà nước được đề cao quá mức là không hợp lý. Tuy nhiên, khi kinh tế tư nhân được xem trọng, coi là động lực của nền kinh tế thì khu vực kinh tế nhà nước lại bị xem nhẹ, thậm chí có khuynh hướng cực đoan, đó là điều hết sức nguy hiểm.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong điều kiện hiện nay, không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều chú trọng phát triển một số tập đoàn, doanh nghiệp mang tính chiến lược để đảm bảo cân đối lớn cho nền kinh tế quốc gia, đầu tư vào những lĩnh vực mà tư nhân không sẵn sàng, cũng không được phép thay thế. Bởi thế, nếu không cẩn thận, chỉ vì một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả mà phủ nhận cả hệ thống sẽ dẫn tới việc chuyển sự độc quyền của nhà nước sang độc quyền tư nhân. Đó là sự nguy hại khó rất khó lường.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Nie Kđăm báo cáo tại buổi làm việc.
(Ảnh: Hiền Hòa)

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Nie Kđăm cho biết, Đảng có chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt. Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp Khối Trung ương trong thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách; nhận thức của xã hội về vai trò của doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự sâu sắc, dẫn tới những đánh giá mang tính tiêu cực, thậm chí phủ nhận vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước.

Từ thực tế đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Chính phủ xem xét cho tổng rà soát lại các văn bản luật, nghị định, quy định của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất với chủ trương của Đảng; sớm có quy định về cơ chế Nhà nước đặt hàng khi doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do Nhà nước giao, thực hiện phương thức lựa chọn cạnh tranh công khai.

Các cơ quan nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.../.

Hiền Hòa