Lễ công bố thành lập Chi bộ Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA ngày 04/3/2016. (Ảnh: Khánh Trang)

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến nay tỉnh Phú Thọ có 122 DNNNN có tổ chức đảng (115 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, 7 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), trong đó, đảng bộ cơ sở là 33; chi bộ cơ sở là 49; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 40. Tổng số đảng viên sinh hoạt trong các tổ chức đảng ở DNNNN là 3.605 đồng chí, trong đó có 626 đảng viên sinh hoạt ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 2.979 đảng viên sinh hoạt ở các doanh nghiệp có vốn trong nước.

Từ khi triển khai thực hiện Kết luận 80 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 28 tổ chức đảng trong DNNNN; trong đó, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập mới được 11 chi bộ cơ sở; Tp Việt Trì thành lập được 5 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường; huyện Yên Lập thành lập được 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn; huyện Lâm Thao thành lập được 1 chi bộ cơ sở; huyện Thanh Ba thành lập được 2 chi bộ (1 chi bộ cơ sở; 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã), huyện Thanh Thủy thành lập được 1 chi bộ cơ sở; Thị xã Phú Thọ thành lập được 1 chi bộ cơ sở; Đảng bộ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thành lập được 5 chi bộ trực thuộc. Các cấp ủy  trực thuộc Tỉnh ủy đã kết nạp được 1.171 đảng viên mới trong các DNNNN (năm 2010: 180 đồng chí; năm 2011: 183 đồng chí; năm 2012: 224 đồng chí; năm 2013: 165 đồng chí; năm 2014: 178 đồng chí; năm 2015: 147 đồng chí; 6 tháng đầu năm 2016: 94 đồng chí, trong đó kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 227 đồng chí tương ứng các năm là: 20, 62, 30, 43, 41, 15, 16).

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm cho thấy tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh khá cao (năm 2010: 60%, năm 2011: 66,3%, năm 2012: 68,1%, năm 2013: 71,9%, năm 2014: 74,1%, năm 2015: 35,8%). Các cấp ủy đảng cũng đã quan tâm đến việc củng cố các tổ chức đảng yếu kém, do vậy tỷ lệ tổ chức đảng yếu kém không cao (năm 2012: 1/129 tương đương 0,8%, năm 2015: 2/122 tương đương 1,6%). Tỷ lệ đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều trên 85% so với tổng số đảng viên tham gia đánh giá; tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ giảm hàng năm (năm 2015 giảm còn 0,3%).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, việc bố trí thời gian sinh hoạt định kỳ, tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện làm việc theo ca, kíp trong từng doanh nghiệp. Một số cấp ủy của tổ chức đảng trong các DNNNN đã kịp thời phối hợp với chủ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, chú ý chăm lo, giải quyết việc làm và bảo vệ lợi ích người lao động. Nhờ đó, cả chủ doanh nghiệp và người lao động đều nhận thấy vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Việc bố trí cán bộ cấp ủy hầu hết đều có sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp. Nhiều tổ chức đảng đã bố trí được bí thư cấp ủy là lãnh đạo doanh nghiệp, đã quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ, đảng ủy. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cấp ủy cơ sở ở các DNNNN đã dành một khoản ngân sách để thực hiện chế độ phụ cấp cấp ủy theo đúng quy định của Đảng.

Hằng năm, Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp trên cơ sở đó tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các DNNNN được các cấp ủy trong tỉnh quan tâm, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp. Đảng viên mới kết nạp cơ bản là những cán bộ, công nhân ưu tú, có uy tín với quần chúng cũng như chủ doanh nghiệp.

Báo cáo của Tỉnh ủy cho biết, đến nay có 292 tổ chức công đoàn trong các DNNNN được thành lập, chiếm 80% so với số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập và chiếm 5,3% so với tổng số DNNNN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có 228 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn trong nước; có 64 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số 49.962 đoàn viên. Có 65 DNNNN trên địa bàn tỉnh thành lập tổ chức đoàn thanh niên với 5.311 đoàn viên; trong đó có 63 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp có vốn trong nước; 2 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức 133 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 6.000 lượt cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chất lượng hoạt động của các các tổ chức đoàn thể được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ tổ chức công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh hằng năm là 55,5%; tỷ lệ tổ chức đoàn thanh niên trong số doanh nghiệp có tổ chức đoàn xếp loại vững mạnh hằng năm 62,5%, cán bộ đoàn khối doanh nghiệp chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể được nâng lên rõ rệt.


Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Thương mại Vina Kyung Seung tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

                                                          cho 83 cán bộ công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành và tổ trưởng công đoàn. (Ảnh: ĐK)

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Ban tổ chức Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNNN nhìn chung chưa sâu, hiệu quả còn thấp. Mối quan hệ giữa tổ chức đảng trong doanh nghiệp với các tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự chặt chẽ; vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong DNNNN đối với hoạt động của các đoàn thể nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có sự phối hợp đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước đối với người lao động về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... 

Nhiều cấp ủy đảng trong DNNNN còn lúng túng trong việc xác định nội dung, hình thức và phương pháp sinh hoạt đảng; sinh hoạt chi bộ chưa gắn với những hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp. Không khí sinh hoạt chi bộ đơn điệu, rập khuôn, nặng về phổ biến các chủ trương, chính sách, ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ít trao đổi, bàn bạc để phối hợp giải quyết các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp.  

Tỷ lệ tổ chức đảng kết nạp được đảng viên còn thấp, một số tổ chức đảng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Việc phối hợp giữa doanh nghiệp với chi ủy nơi đảng viên cư trú trong việc kết nạp, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ. Sự phối hợp của cấp ủy đảng với lãnh đạo doanh nghiệp còn hình thức, chưa hiệu quả.

Đối với các tổ chức đoàn thể ở nhiều doanh nghiệp còn hình thức chưa phát huy tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Số lượng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn ít; nội dung và phương pháp hoạt động còn chậm đổi mới. Còn có hiện tượng DNNNN "từ chối" đóng kinh phí công đoàn. Số lượng thanh niên được tập hợp vào tổ chức đoàn chiếm tỷ lệ thấp, hoạt động của một số tổ chức cơ sở đoàn thanh niên còn yếu, tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể còn thấp.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên theo đánh giá của Tỉnh ủy thì có nhiều, nhưng tập trung ở một số vấn đề chủ yếu như: Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nên chưa ủng hộ, thậm chí gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp mình.

Nhận thức của một bộ phận công nhân, người lao động còn hạn chế: chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt là làm việc để có thu nhập; mặt khác, còn có tư tưởng sợ mất việc làm hoặc bị phân biệt đối xử khi tham gia tổ chức đảng, đoàn thể.

Một số quy định của Đảng, đoàn thể chưa có hướng dẫn hình thức hoạt động linh hoạt phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có địa bàn hoạt động rộng, làm việc theo ca, kíp.

Để nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNNN, Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, thí điểm, hướng dẫn về nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp đảm bảo đúng Điều lệ Đảng nhưng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng doanh nghiệp như: sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt qua email, mạng nội bộ, sinh hoạt bằng phương pháp gửi văn bản ... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt đảng của đảng viên, tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước làm việc phân tán, theo ca, kíp (trường hợp không thể bố trí sinh hoạt đảng tập trung toàn thể chi bộ được)./.

Mục tiêu thời gian tới:

 Có trên 80% số DNNNN có 3 đảng viên chính thức trở lên thành lập được tổ chức đảng. Trên 70% DNNNN sản xuất, kinh doanh ổn định, thường xuyên sử dụng 20 lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở; 40% DNNNN có từ 20 lao động trong độ tuổi Đoàn.

- Hằng năm có từ 65% trở lên số tổ chức đảng trong DNNNN kết nạp được đảng viên mới. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn đạt 85% trở lên so với tổng số công nhân lao động trong các DNNNN có tổ chức công đoàn; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên trong độ tuổi đoàn đạt 90% ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên.

- Tỷ lệ tổ chức đảng trong DNNNN hằng năm được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ tổ chức đảng yếu kém dưới 0,5%. Hằng năm, có trên 65% tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong DNNNN đạt vững mạnh.

- Hằng năm, tỷ lệ đảng viên trong các DNNNN được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,3%. Có 75% công đoàn cơ sở DNNNN ký kết thoả ước lao động tập thể.

- Hằng năm, 60% DNNNN có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 90% trở lên DNNNN có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề phát sinh.

 

PV