Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh Phú Yên đã phát huy tính gương mẫu, tiên phong, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác dưới cờ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tiếp tục phát huy hiệu quả; thông qua chào cờ đầu tuần lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhắc nhở, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật giờ giấc làm việc, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Đoàn Thế Hanh, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai 4 nội dung cơ bản, gồm: Một số vấn đề chung về phong cách và phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. 

PGS.TS Đoàn Thế Hanh lưu ý, để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” cần tập trung vào 4 giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các ngành các cấp; Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng phong cách công tác theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy mặt tích cực, đấu tranh với mặt tiêu cực.../.

Tin, ảnh: Bá Vĩnh