Đảng bộ huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: ĐT)

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, từ năm 2011, trên cơ sở kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp, các ngành, đoàn thể ở Phú Yên tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đã đem lại những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc gắn học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Trong quá trình kiểm điểm và sau kiểm điểm cấp ủy, đều có đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các giải pháp khắc phục việc thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI và Chỉ thị 03.

Cùng với các nhiệm vụ kể trên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ được các cấp ủy triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 03. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các cấp ủy đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong sinh hoạt định kỳ của các cấp ủy, chi bộ. Tại các hội nghị sơ kết, tổng kết của các cấp ủy, tổ chức đảng đều có nội dung nhận xét, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhằm phát huy tinh thần dân chủ trong các cơ quan của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Quy chế chất vấn trong Đảng theo Quyết định số 158-QĐ/TW, ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị, khóa X. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả tại các hội nghị của các cấp ủy, nổi bật trong đó là thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại các hội nghị của Tỉnh ủy, được Trung ương đánh giá là địa phương triển khai việc chất vấn trong Đảng sớm so với cả nước. Qua việc chất vấn, trả lời chất vấn, một số cấp ủy, cơ quan đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, đồng thời rà soát những mặt còn hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị để giải quyết, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Song song với tổ chức chất vấn trong Đảng, Tỉnh ủy Phú Yên cũng chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhiều cấp ủy và tổ chức đảng trong tỉnh chủ động đưa nội dung nêu gương vào bản đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên hàng năm; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo, để giải quyết dứt điểm. Qua đó, đã giải quyết được nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài, bước đầu tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, yêu cầu cán bộ, đảng viên chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao chất lượng công việc, nhất là nghiêm túc thực hiện không uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ buổi trưa của ngày làm việc…

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, từ năm 2016, nhất là sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều giải pháp quyết liệt hơn.

Trong các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy Phú Yên xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, và tiếp tục xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết TW4, khóa XII cũng như công tác xây dựng Đảng. Cạnh đó, Tỉnh ủy Phú Yên cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, gắn với thực hiện quy định của Trung ương về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết TW4, khóa XI và Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW4, khóa XII, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình điển hình “làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Tổ chức chào cờ Tổ quốc và học tập dưới cờ trong tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức từ cuối năm 2009, đến nay, tiếp tục được phát huy, từng bước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, giờ giấc và tác phong làm việc của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Mô hình phân công đảng viên chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố.

Đặc biệt, mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” được triển khai theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên với mục đích  nhằm huy động công sức, trí tuệ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh góp phần giúp các xã, thôn, buôn còn khó khăn và hộ nghèo vươn lên, vượt khó, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Các cấp ủy trên địa bàn chủ động, sáng tạo trong vận dụng mô hình vào thực tiễn, phối hợp trao đổi, thống nhất nội dung, biện pháp giúp đỡ; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các địa phương như: hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác; xây dựng tủ sách pháp luật; làm đường liên thôn; chỉnh trang, hỗ trợ thiết bị cho các trạm y tế xã, trường học; công trình chiếu sáng đường quê; tuyên truyền, tư vấn pháp luật; xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ cây giống, con giống…

Qua 3 năm triển khai, các tổ chức đảng, cơ quan , đơn vị cấp tỉnh đã giúp được 62 xã, trong đó có 19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn, 27 xã nghèo còn khó khăn cùng với hàng nghìn hộ nghèo được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn chọn và giúp đỡ. Đến cuối quý I/2017, tổng giá trị giúp đỡ đạt trên 111 tỷ đồng.

Bên cạnh tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, việc làm tốt của tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh còn triển khai một số việc làm mới có tính tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực như: “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”, “Thắp sáng đường quê”, “Cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo”…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên mua  bò, tặng cho hộ nghèo tại huyện Sơn Hòa. (Ảnh: ĐT)

Với những giải pháp và cách làm hay đó, công tác xây dựng Đảng nói chung, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên trên địa bàn không ngừng được nâng lên. Năm 2016, mặc dù có bổ sung kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XII, Chỉ thị 05, nhưng qua đánh giá chất lượng, cả tỉnh vẫn có 250 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), đạt 53,08%, tăng 1,37%; trong đó có 58 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu, tăng 1,07% so với năm 2015, chỉ có 01 TCCSĐ xếp loại yếu kém, giảm 0,64%. Về đảng viên, có 28.477 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 84,14%; trong đó có 3.170  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 11,13%, tăng 0,19% so với năm 2015, có 5.182 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 15,31% tăng 1,92% so với năm 2015… 

Phát huy những kết quả đạt được kể trên, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Yên xác định sẽ tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 với thực hiện nghị quyết TW4, khóa XII; xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng TSVM, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Tỉnh ủy Phú Yên xác định trước hết phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là trong sinh hoạt chi bộ; tiếp tục tổ chức học tập nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; xây dựng kế hoạch làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. /.

Đình Tăng- Duy Anh