Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Đình Tăng)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được tổ chức tại Quảng Nam, ngày 14/3.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu từ các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2017, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tập trung chỉ đạo toàn diện với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quảng Nam đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, với nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, đến nay, hầu hết các đơn vị, cơ quan, ngành trong toàn tỉnh đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Nhiều đơn vị có hướng dẫn khung tiêu chí cho cấp cơ sở làm căn cứ xây dựng tiêu chí; hướng dẫn cho tất cả các loại hình cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thôn, bản, in thành văn bản, đóng khung treo tại cơ quan để mọi người làm căn cứ thực hiện.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo của cá nhân cũng đã được các cấp ủy, địa phương, đơn vị chỉ đạo nghiêm túc và hướng dẫn cụ thể nên đến nay, tất cả các tổ chức đảng đều xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là theo hướng tăng cường trách nhiệm, nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Theo đó, các đồng chí tỉnh ủy viên, trưởng các ban, ngành, đoàn thể phải báo cáo kế hoạch, kết quả làm theo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều Ban thường vụ cấp huyện đã xem xét đầy đủ bản kế hoạch làm theo của cán bộ chủ chốt, thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên năm 2017, kết quả việc học và làm theo Bác được xem là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, đánh giá phân loại đảng viên năm 2017.

Các tổ chức đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ với nhiều nội dung và hình thức phù hợp như: Sinh hoạt chuyên đề thảo luận kế hoạch thực hiện, làm theo; kể chuyện về Bác Hồ; phổ biến tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt; đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của chi bộ và việc làm theo của đảng viên ...

Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 được các cấp ủy, địa phương, đơn vị quan tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời chú trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu được chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hiệu quả. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số  tồn tại, hạn chế qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như: Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị của một số cán bộ, đảng viên chưa sâu sắc, chưa đầy đủ. Trong tổ chức thực hiện một số nơi còn lúng túng, xây dựng kế hoạch còn chung chung, tiến độ thực hiện các nội dung chủ yếu còn chậm. Một số đơn vị cơ sở chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm trong thực hiện Chỉ thị 05 nên triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, chưa sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế….

Quang cảnh Hội nghị. (ảnh: Đình Tăng)

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu và những nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết 33 -NQ/TW của Trung ương khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị một cách cụ thể, sát thực. Tổ chức sinh hoạt, học tập chuyên đề năm 2018 một cách nghiêm túc, sâu rộng, đúng hướng dẫn, gắn với việc xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2018 một cách cụ thể, thiết thực. Quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị với những nội dung và hình thức phù hợp, coi đây là công việc quan  trọng, thường xuyên. Triển khai xây dựng kế hoạch cá nhân; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm…/.

Đình Tăng