Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên trình bày chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; xây dựng và rèn luyện đội ngũ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân; xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng…

Hội nghị cũng đã học tập và quán triệt, triển khai thực hiện 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về: “Hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.(Ảnh: Nguyễn Sơn)

Thông qua buổi sinh hoạt và học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng các Đảng bộ xí nghiệp trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Qua đây, các cán bộ, đảng viên sẽ vận dụng, sáng tạo nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất - kinh doanh trong năm 2017./.

Nguyễn Sơn