Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, tập trung vào phân tích những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và liên hệ làm rõ ở các cơ quan, đơn vị. Thông tin chuyên đề về kết quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018 và phương hướng đến năm 2020…

Theo Đại tá Huỳnh Văn Giang, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, thông qua học tập, quán triệt sẽ giúp cho các cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Tin, ảnh: Thanh Nam