Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các cấp ủy Đảng đưa vào Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: HM

Thời gian qua, lãnh đạo các cấp ủy đảng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề toàn khóa trong toàn Đảng bộ tỉnh; rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các cấp ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề khó, các vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều sáng tạo, thiết thực, kịp thời. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, sức thuyết phục cao. 

Bên cạnh đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân đăng ký bằng việc làm theo, gắn với nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương; nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động đăng ký, triển khai thực hiện các mô hình đột phá trong thực hiện Chỉ thị. Năm 2017, các tổ chức cơ sở đảng đã đăng ký với Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện 110 mô hình đột phá làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, đăng ký thực hiện 560 nội dung đột phá, chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 2019, 59 mô hình nội dung đột phá. Trên cơ sở các nội dung đã lựa chọn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động của cấp ủy toàn khóa, hằng năm được các cấp ủy Đảng nghiêm túc thực hiện, trong đó chú trọng lựa chọn một số nội dung đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ đó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tiêu biểu như: Huyện Thuận Châu: Tiếp 376 lượt với 557 công dân, 475 vụ; tổ chức 06 hội nghị đối thoại với nhân dân đối với các xã Tông Cọ, Mường Bám, Nong Lay, Chiềng Ngàm, Chiềng Pấc, Mường Khiêng, cấp xã, thị trấn tổ chức được 58 hội nghị. Huyện Mộc Châu: đối thoại trực tiếp với nhân dân với 85 cuộc (cấp huyện 32, cấp cơ sở 58)…

Một điểm nhấn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ tỉnh Sơn La, đó là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ được triển khai toàn diện. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã vận dụng sáng tạo nội dung chuyên đề hằng năm vào thực tế với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Ngoài bản cam kết thực hiện, trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị của các cán bộ, đảng viên, công chức đều có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Đây được xem là một trong những cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Việc làm theo được các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện.


Mô hình nuôi cá trên lòng hồ thủy điện tại Mường La đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo - Ảnh: HM

Tiêu biểu như Thành uỷ Sơn La đăng ký 11.409 việc "làm theo"; Công an tỉnh 30 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 12 đảng bộ Công an huyện đăng ký việc làm theo; Huyện ủy Quỳnh Nhai có 100%  chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký kế hoạch làm theo; Thuận Châu: 85/85 tổ chức cơ sở đảng đăng ký việc làm theo, với 107 mô hình; Vân Hồ: 292  cán bộ chủ chốt đăng ký 56 nội dung/852 việc, cấp cơ sở 187 nội dung/5.156/2.883 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; 24/29 tổ chức đảng cơ sở rà soát chuẩn mực đạo đức; Mường La: 5.528/5.770 đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký cá nhân (đạt 95,8%), 65/65 tổ chức cơ sở đảng thực hiện đăng ký với 149 nội dung…

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ tỉnh Sơn La đã đạt những kết quả toàn diện. Từ quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt", các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hạn chế tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 135 tập thể, 100 cá nhân; 01 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy đã khen thưởng 535 tập thể, 822 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, biểu gương "người tốt, việc tốt", góp phần tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến... đã có tác dụng tích cực, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ tỉnh Sơn La tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị./.

 

Hoàng Mẫn