leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Cùng dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và các đồng chí thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm 2 đã chủ động, tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện; kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương bảo đảm tiến độ, chất lượng. Quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh ủy, thành ủy kịp thời; nhất là đợt tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người. 

Công tác tuyên giáo đã bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh để phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết và trực tiếp tham gia định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm tham mưu cấp ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành ủy; tổ chức triển khai các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW, nhiều tỉnh đã tổ chức tập huấn về công tác nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, củng cố lực lượng tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái.

leftcenterrightdel
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đã làm rõ những kết quả của ngành tuyên giáo trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các đại biểu kiến nghị việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cần kịp thời và có kế hoạch sớm để các địa phương, đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo các đại biểu, thực hiện việc sắp xếp bộ máy Ban Tuyên giáo theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương tại các cấp tỉnh và cấp huyện còn nhiều vấn đề bất cập, mỗi tỉnh một mô hình khác nhau cũng gây khó khăn, ảnh hưởng tới tâm lý và công việc thường xuyên của các ban Tuyên giáo các cấp. Các đại biểu đề nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể, thống nhất và có sơ kết bước đầu để phân tích rõ những kết quả cũng như hạn chế trong công tác tổ chức, sáp nhập...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định, công tác tuyên giáo các cấp của các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo các cấp cần bám sát 12 nhóm nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, cần tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. “Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020” – đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ trên, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu, cần chỉ đạo báo chí, đội ngũ báo cáo viên phải đặc biệt coi trọng tuyên truyền việc công bố, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời phản ánh tham mưu cấp ủy xử lý giải quyết những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh; góp phần tạo sự ổn định chính trị, xã hội để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp. Phối hợp với các cấp ngành, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý dứt điểm những thắc mắc, khiếu kiện của dân còn chưa được giải quyết.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, chú trọng tuyên truyền toàn diện về tình hình đất nước trong năm 2019; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tăng cường nắm bắt thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền và truyền thông. Tăng cường phối hợp, gắn kết với các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ và các đoàn thể cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chủ động tham mưu tỉnh ủy, thành ủy về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; trước hết là 90 năm thành lập Đảng, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng ở các địa phương.../.

Nguyên Khang