Công văn nêu rõ, để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người trong thời gian ít nhất 2 tuần tới, BTV Tỉnh ủy yêu cầu BTV Thành ủy Huế; các huyện ủy; thị ủy; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy  tạm dừng tổ chức Đại hội Đảng các cấp từ 0 giờ ngày 28/3 cho đến khi có thông báo mới.

 BTV Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy giúp BTV Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này./.

 

Đắc Phương