Quang cảnh tại Hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007, của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào năm 2015. Đến nay, tỉnh có 9/9 huyện, thị xã, thành phố Huế đạt chuẩn xóa mù chữ; 100% các địa phương thành lập hội khuyến học với tổng số hội viên trên 91 ngàn người. Hội khuyến học các cấp trong tỉnh đã huy động được nguồn lực hơn 60 tỷ đồng phục vụ cho công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần tích cực đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo, đầu tư cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; việc kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở một số nơi còn chậm; hoạt động của một số hội còn hình thức, nội dung chưa đa dạng; nguồn lực, cơ sở vật chất của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau khi hợp nhất còn nhiều khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11 gắn với thực hiện các chỉ thị, chương trình trọng điểm của tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường nguồn lực đầu tư cho hệ thống giáo dục thường xuyên, dạy nghề và giáo dục tự nguyện trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Khuyến học các cấp trong việc triển khai thực hiện các đề án xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh...

Tin, ảnh: Phạm Hướng