Lễ khai giảng một lớp học lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.
Ảnh: doanhnghieptrunguong.vn

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới” được xem là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Với tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tập trung phổ biến, triển khai nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chi bộ Trung tâm luôn bám sát kế hoạch công tác năm và lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, cụ thể: Tham mưu xây dựng vị trí việc làm; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, đảng viên năm 2017; Rà soát chỉnh sửa, bổ sung quy chế, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm cho phù hợp với thực tiễn; Xây dựng vị trí việc làm với cán bộ, đảng viên các phòng chức năng của Trung tâm. Bên cạnh đó, chi ủy luôn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thông qua việc chỉ đạo các đảng viên thực hiện nghiêm Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và Quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác cán bộ; bố trí hợp lý giữa năng lực công tác, trình độ chuyên môn của các đảng viên phù hợp với nhiệm vụ công việc. Công tác quản lý hồ sơ, đảng vụ được thực hiện theo đúng quy định của Đảng ủy cơ quan. 100% đảng viên trong chi bộ đóng đảng phí đầy đủ theo đúng quy định. Chi bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, nhằm xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy hiệu quả, năm 2017, chi bộ Trung tâm đã ban hành Chương trình số 27-CTr/CB ngày 6/3/2017 và Kế hoạch số 28-KH/CB ngày 7/3/2017 về kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với toàn thể đảng viên trong chi bộ. Nội dung giám sát thực hiện theo lĩnh vực: giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên thông qua lịch làm việc hằng tuần, tháng của Trung tâm; thông qua sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; thông qua lề lối làm việc và tác phong sinh hoạt, công tác và thông qua việc tự kiểm điểm của đảng viên; Giám sát chuyên đề chi bộ đã tập trung vào giám sát 03 đảng viên thuộc Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: Tập trung giám sát việc chấp hành nền nếp, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò, trách nhiệm, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Giám sát đảng viên trong việc giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định những điều đảng viên không được làm (cam kết đẩy lùi 27 biểu hiện về suy thoái). Qua giám sát, các đảng viên được chi bộ góp ý, chỉ ra những ưu điểm và tồn tại hạn chế, góp ý thẳng thắn để đảng viên được giám sát phát huy hơn nữa những điểm mạnh của mình, đồng thời có phương hướng và biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Nhìn chung công tác giám sát được tiến hành nghiêm túc, chi ủy lưu đầy đủ các bản báo cáo kết quả giám sát của các đảng viên sau khi tiếp thu ý kiến và đưa ra phương án khắc phục.

Ngoài ra, để tuyên truyền Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu, khóa XII của Đảng, tại các buổi sinh hoạt hàng tháng, Chi bộ thường xuyên phổ biến tới các đảng viên các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối; cung cấp thông tin trong và ngoài nước cho đảng viên; phổ biến những nội dung chính theo Thông tin sinh hoạt Chi bộ của Đảng ủy Khối và Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả, năm 2017, chi bộ Trung tâm đã tổ chức được 6 buổi sinh hoạt chuyên đề, gồm: “Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thuyết trình trong đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy lý luận chính trị”; “ Không ngừng đẩy mạnh quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân ta trong tình hình mới”, “Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ”; “Công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng của Chi bộ”;“Công Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ”; “Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam”. Chi bộ luôn chú trọng việc đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt chi bộ thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó, Trung tâm đã tổ chức được 12 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 825 quần chúng ưu tú; 13 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.084 đảng viên dự bị; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 186 cấp uỷ viên và bí thư chi bộ; phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho 150 học viên; phối hợp với Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ của Bộ Nội vụ và trường bồi dưỡng cán bộ Bộ Công thương Trung ương tổ chức 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 126 học viên; phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội và Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Bộ Công thương Trung ương tổ chức 02 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 162 học viên. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các đảng bộ trực thuộc tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 408 học viên, 03 lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới cho 225 học viên, phối hợp xây dựng chương trình và làm báo cáo viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ Tổng cục Hải quan…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu, khóa XII với tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, năm 2018, chi bộ Trung tâm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII của Đảng tại đơn vị một cách nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong chi bộ và sự đồng thuận trong toàn xã hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.

Hai là, việc xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết bám sát Kế hoạch của Đảng bộ và chú trọng đánh giá đúng tình hình của đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm với lộ trình cụ thể, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với thực tiễn để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một cách sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Trung tâm, phát huy truyền thống đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, tận tụy với công việc, xây dựng tình thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh của đảng viên trong Chi bộ.

Năm là, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đơn vị sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ của năm 2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

Phạm Thị Vui