Ngày 8/5, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến nay và kết quả thi hành Điều lệ Đảng; chỉ ra những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục cũng như ghi nhận các kiến nghị của địa phương đối với Trung ương. Trong đó, nổi bật là bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tỉnh ủy Tiền Giang đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, công tác tuyên truyền, giáo dục để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn và đạt được những tiến bộ tích cực. Công tác kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả tốt góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng theo nghị quyết đề ra. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí có tiến bộ, đạt được những kết quả tích cực, cụ thể…

 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng của địa phương cũng cho thấy Tiền Giang đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Trung ương nhiều nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thực hiện tốt trong thời gian tới nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại địa phương cần khắc phục. Đó là việc tổng kết những bài học từ thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng chưa được chú trọng đúng mức; sự nêu gương trong tự phê bình và phê bình chưa cao, còn có sự nể nang, né tránh; vấn đề quy hoạch cán bộ còn hạn chế đưa đến thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Trong công tác thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng Đảng có khâu còn chậm hoặc thiếu sót…

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý Tỉnh ủy Tiền Giang cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, khuyến khích phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm trên cơ sở quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gắn việc tăng cường tính tự giác, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên với trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành, thi hành Điều lệ Đảng và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đấu tranh phòng ,chống tham nhũng hiệu quả; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...

Tiền Giang cần tổ chức tốt công tác tiếp dân và đối thoại, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của công dân một cách thực chất, trên tinh thần công khai, minh bạch có sự giám sát của nhân dân, tạo được niềm tin trong quần chúng về sự lãnh đạo của Đảng cũng như con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; đồng thời, kịp thời kiến nghị với Trung ương về những vướng mắc, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng./.

PV