Phát biểu đề dẫn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu cho biết, ra đời ngày 24/2/1848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là một trong số tác phẩm vĩ đại nhất làm thay đổi thế giới như Lênin từng nói: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng cả một pho sách lớn, tinh thần của nó cho tới nay còn cổ vũ và thúc đẩy toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh”.


Tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” - Ảnh: Hoàng Minh

170 năm trôi qua, kể từ “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, thế giới đã có nhiều biến đổi song lịch sử tiếp tục chứng minh rằng, những tư tưởng vĩ đại của tác phẩm sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến bước về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong tham luận của mình, Thạc sỹ Trần Thị Tuyết, Viện Triết học, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, mặc dù không phải mọi nguyên lý của triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đều được C.Mác - Ph.Ăngghen nêu ra và vận dụng nhưng nội dung của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã hàm chứa nhiều nguyên lý của triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử gắn liền trong một chỉnh thể với những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế - chính trị học mácxít.

"Mục đích của chúng ta khi nghiên cứu triết học nói chung, học thuyết Mác nói riêng không phải chỉ để nghiên cứu mà nhằm phục vụ thực tiễn. Do đó, để có thể gắn bó với thực tiễn, phục vụ một cách thiết thực cho hoạt động thực tiễn, các nghiên cứu đó phải có nhiệm vụ phản biện cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều đó có nghĩa là thông qua các nghiên cứu, chúng ta có nhiệm vụ góp tiếng nói phản biện cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để trên cơ sở đó, các cơ quan Đảng và Nhà nước có đủ căn cứ để đưa ra các quyết sách một cách hợp lý nhất, đúng đắn nhất.

Trong số những thành tựu to lớn mà đất nước đã và đang đạt được có phần đóng góp không nhỏ của thanh niên, do đó, việc tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một yêu cầu cấp thiết đối với thanh niên hiện nay. Nó không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học lý luận về xã hội, tự nhiên và con người mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luật khoa học về mọi mặt đời sống, về con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện"- Thạc sỹ  Trần Thị Tuyết nêu quan điểm.


Đoàn viên, thanh niên nêu ý kiến tại buổi tọa đàm - Ảnh: Hoàng Minh

Phát biểu kết luận, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, năm 2018, Trung ương Đoàn xác định việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là hoạt động có ý nghĩa chính trị trọng tâm và ý nghĩa giáo dục quan trọng trong toàn Đoàn đối với thế hệ trẻ.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn trên cả nước, Tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày hôm nay là một hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với toàn thể giai cấp vô sản và các chính đảng cách mạng, là văn kiện lịch sử đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển tư tưởng xã hội và cải biến xã hội bằng cách mạng; hiểu rõ những thành tựu to lớn của đất nước là sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình Việt Nam; góp phần định hướng tư tưởng chính trị, đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa, thành tựu của chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam./.

Hoàng Minh