Ngày 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh triển khai, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 8, khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện một số Nghị quyết của Trung ương cùng các Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh triển khai nội dung tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019; Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 20/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết của Tỉnh ủy Vĩnh Long “về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh – trật tự và xây dựng Công an Nhân dân năm 2019”; Quy định định 08-QĐi/TW “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Nghị quyết 36 - NQ/TW “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Chỉ đạo những nội dung cần tập trung trong thời gian tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón yêu cầu các cấp ủy, báo cáo viên trong việc triển khai quán triệt cần phải làm rõ được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và đặc biệt là điểm mới mang tính đột phá về tư duy để sau khi triển khai, quán triệt tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của Đảng bộ và Nhân dân, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hành động. Các cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức các lớp học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt; đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, trong quá trình triển khai quán triệt phải tổ chức viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; lưu ý các bài thu hoạch không được sao chép lẫn nhau và xem việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết cũng như viết thu hoạch cá nhân là một tiêu chí để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị.

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện của tập thể, trên cơ sở bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và phải được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy đồng thời thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhằm tạo ra động lực mới, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Tin, ảnh: Phạm Quang Chiến