Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội và quận Tây Hồ - Ảnh: Minh Châu

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: các cấp ủy Đảng đã duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, thực hiện chế độ đi cơ sở, công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân… tạo nên mối quan hệ tin cậy “Đảng nói – Dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động – dân theo; Chính quyền làm – dân ủng hộ".

Hiện 100% các dự án trên địa bàn đều được lãnh đạo UBND quận đối thoại trực tiếp tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn; tổ chức “Đối thoại và biểu dương các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu”, Hội thi “Tổ trưởng tổ dân vận giỏi”… Trong 5 năm, Ban tiếp công dân quận đã tiếp 2.982 lượt người, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền đạt 92,67%.

Dù vậy, Quận ủy Tây Hồ cũng nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW đó là: hiệu quả hoạt động của một số tổ dân vận ở khu dân cư còn chưa cao; trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn biểu hiện hành chính, quan liêu, chưa kịp thời giải quyết nhu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân; việc triển khai xây dựng mô hình mới và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế nên hiệu quả tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên còn thấp…

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Ghi nhận những nỗ lực của quận Tây Hồ trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW thời gian qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, việc giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến người dân đã góp phần đảm bảo thu ngân sách cũng như tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quận ủy Tây Hồ đã tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức làm việc để huy động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quận phát triển toàn diện, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng hiệu quả, hoạt động đúng nguyên tắc.

Thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Quận ủy Tây Hồ tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất trong công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có thực tâm, thực chất, “nói đi đôi với làm”, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị cần rút kinh nghiệm nhằm loại bỏ những hạn chế; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để người dân có thêm niềm tin vào Đảng và hệ thống chính quyền, xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.

“Trong bối cảnh nhiều thách thức và ngày càng nhiều vấn đề mới phát sinh, sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

Minh Châu