(ĐCSVN)Tổng Cục Thống kê cho biết, vận tải hành khách năm 2009 ước tính tăng 8,2% về số khách vận chuyển và tăng 6,2% về số khách luân chuyển so với năm 2008, trong đó vận tải hành khách đường bộ tăng 8,6% và tăng 9,3%; đường sông tăng 4,5% và tăng 4,6%; đường sắt giảm 2,6% và giảm 7,9%; đường không tăng 4,2% và giảm 1,6%.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2009 ước tính tăng 4,1% về khối lượng hàng hoá vận chuyển và tăng 8,6% về khối lượng hàng hoá luân chuyển so với năm trước, bao gồm: Vận tải trong nước tăng 5,6% và tăng 5,3%; vận tải ngoài nước giảm 2,5% và tăng 9,6%.

Ngoài ra, cũng trong năm qua, vận tải hàng hoá đường bộ ước tính tăng 5,2% về khối lượng hàng hoá vận chuyển và tăng 8,2% về khối lượng hàng hoá luân chuyển so với năm 2008; đường sông tăng 2,3% và tăng 2%; đường biển giảm 1% và tăng 10%; đường sắt giảm 4,9% và giảm 8,8%.