Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các sơ, ngành tỉnh và bí thư các huyện, thị xã, thành phố.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nên sau khi quán triệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 60 về thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình số 23 về thực hiện Nghị quyết số 19 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, xác định những công việc cụ thể và lộ trình phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 phòng, ban, đơn vị trực thuộc các ngành tỉnh; khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy như: Đề án sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Đề án thống nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung... Cùng với đó, trên cơ sở kế hoạch xác định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tinh giản biến chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong 3 năm ( 2015, 2016, 2017), toàn tỉnh đã tỉnh giản 555 biên chế. Dự kiến năm 2021, phấn đấu giảm 10% biên chế so với năm 2015.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà tỉnh Bạc Liêu đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39 của Trung ương và Kết luận số 17 của Bộ Chính trị. Đồng chí Mai Văn Chính lưu ý Ban Thường vụ tỉnh ủy Bạc Liêu trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, bởi sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khá nhạy cảm, động chạm, vì thế cần phải tập trung tuyên truyền để nâng cáo nhận thức, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân. Đối với những vấn đề đã rõ thì phải tiến hành làm ngay, nhất là  đối với các đề án đang tập trung triển khai. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, các ngành chuyên môn để kịp thời uốn nắn những hạn chế, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quang Dương đã ghi nhận ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Văn Chính cũng như những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn. Đồng chí Nguyễn Quang Dương cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế là chủ trương lớn của Đảng, vì vậy trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung quyết liệt trong việc thực hiện các chủ trương này. Sắp tới, Tỉnh ủy sẽ tổ chức nhiều đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế cũng như sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề xung quanh vấn đề này nhằm chỉ ra những mặt làm được, nguyên nhân của hạn chế, khó khăn để chỉ đạo đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo baobaclieu.vn