Trả lời:

Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương "Hướng dẫn thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng", quy định: “Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.

 

Căn cứ vào quy định trên và đối chiếu với nội dung câu hỏi, đồng chí A vi phạm kỷ luật; Tổ chức đảng cấp trên xem xét và quyết định kỷ luật đồng chí A với hình thức cảnh cáo. Do đó, khi hết thời hạn dự bị (đủ 12 tháng - tính từ ngày kết nạp Đảng), chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí A theo quy định./.

Ban Bạn đọc