Hỏi:

Đồng chí A là huyện ủy nhưng có vi phạm, bị thi hành kỷ luật cách chức huyện ủy viên. Vậy đại hội Đảng bộ xã (nơi đồng chí A sinh hoạt) có thể bầu đồng chí A là đại biểu đi dự đại hội cấp trên không? Nếu được bầu thì có bị bác tư cách đại biểu không?

Trả lời: Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 77 QĐ/TW, ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị, tại điều 8 quy định:

“ Đại biểu:

Đại biểu dự đại hội đại biểu các cấp gồm các ủy viên cấp triệu tập đại hội, các đại biểu do đại hội cấp dưới bầu, đại biểu được chỉ định (theo quy định tại điểm 4, Điều 11 của Điều lệ Đảng)”. (Sách Công tác phục vụ Đại hội Đảng của ủy ban kiểm tra các cấp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hành, Hà Nội-2005, Trang 39).

Hướng dẫn số 320-HD/KTTW, ngày 03-02-2005 của ủy ban Kiểm tra trung ương về công tác kiểm tra phục vụ đại hội Đảng các cấp, phần III- phục vụ việc thẩm tra tư cách đại biểu, tại điểm 4 như sau:

“4…

- Những trường hợp phải trình đại hội xem xét, quyết định tư cách đại biểu:

Trong quá trình chuẩn bị phục vụ đại hội , ủy ban kiểm tra các cấp cần nghiên cứu để tham mưu cho cấp ủy cấp triệu tập đại hội xem xét. Nếu thấy cần phải cho rút thì cấp ủy phân công cán bộ gặp, gợi ý để đại biểu làm đơn xin rút khỏi danh sách đại biểu. Nếu đại biểu không tự giác xin rút khỏi danh sách đại biểu , thì đưa vào danh sách để ban thẩm tra tư cách đại biểu trình đại hội quyết định, gồm những trường hợp sau đây:

…….

+ Đại biểu bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức một trong các chức vụ trong Đảng, trong chính quyền, trong các tổ chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyết định kỷ luật đến ngày khai mạc đại hội chưa quá một năm”.(Sách đã dẫn trang 81,82).

Theo nội dung câu hỏi nêu, thì đồng chí A có vi phạm đã bị kỉ luật cách chức huyện ủy viên, do đó không còn là đại biểu đương nhiên của đại hội huyện đảng bộ đó nữa.

Vậy, nếu sau khi bị kỷ luật, đồng chí A phấn đấu vươn lên, có tiến bộ thực sự, thời gian chấp hành kỷ luật huyện ủy viên tính từ ngày quyết định kỷ luật đến ngày khai mạc đại hội đã quá một năm (quá 12 tháng) và có đủ uy tín, được đại hội đại biểu đảng bộ xã nơi đồng chí A sinh hoạt bầu là đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên thì đồng chí A được công nhận là đại biểu chính thức của đại hội.

Trường hợp, thời gian chấp hành kỷ luật cách chức huyện ủy viên tính đến ngày khai mạc đại hội chưa quá một năm, nhưng đại hội đảng bộ xã vẫn bầu đồng chí A là đại biểu đi dự đại hội huyện đảng bộ thì thực hiện theo hướng dẫn nêu trên . Cụ thể, cấp ủy cấp triệu tập đại hội phân công cán bộ gặp, gợi ý để đồng chí A làm đơn xin rút khỏi danh sách địa biểu; trường hợp, đồng chí A không tự xin rút thì đưa vào danh sách để ban thẩm tra tư cách đại biểu trình đại hội xem xét, quyết định.