Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Hưng được quy định tại Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Cụ thể, Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW quy định:

"Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ Đảng và Luật Tố cáo quy định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên, nhưng trong nội dung của đơn không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng; đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự".

Như vậy, trường hợp người tố cáo đã nhận được thông báo kết luận giải quyết tố cáo nhưng tiếp tục tố cáo và cung cấp được tài liệu, chứng cứ có thể thay đổi được bản chất vụ việc thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải tiếp nhận, xử lý, giải quyết theo quy định.

Trong trường hợp người tố cáo đã nhận được thông báo kết luận giải quyết tố cáo nhưng không đồng ý với một số nội dung trong thông báo kết luận đó và tố cáo lại nhưng không có tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc thì tổ chức đảng có thẩm quyền không xem xét, giải quyết./.

Ban Bạn đọc