Bạn Vũ Văn Ninh, email: vanvan@gmail.com: Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng có thân nhân đang lao động ở Hàn Quốc bằng cách thông qua văn phòng đại diện của công ty ở Hàn Quốc, Đảng bộ công ty làm giấy xác nhận và bảo lãnh những điều biết rõ về thân nhân của người vào Đảng có được không?

Trả lời:

Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng đối với những người thân của người vào Đảng, phải thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương: “Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp uỷ nơi người vào Đảng làm công văn nêu rõ nội dung đề nghị cấp uỷ hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Ban Cán sự đảng ngoài nước) để xác nhận; trường hợp có nghi vấn về chính trị thì đến cơ quan an ninh ở trong nước để thẩm tra”.

Vì vậy, nếu thông qua văn phòng đại diện của công ty ở Hàn Quốc, đảng bộ công ty làm giấy xác nhận và bảo lãnh những điều biết rõ về thân nhân của người vào Đảng là chưa đủ, mà cấp ủy của đảng bộ công ty phải làm công văn nêu rõ nội dung, đề nghị cấp uỷ hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Ban Cán sự đảng ngoài nước) để xác nhận. Còn nếu như có nghi vấn về chính trị thì cần đến cơ quan an ninh ở trong nước để thẩm tra, theo đúng theo tinh thần của Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương.