(ĐCSVN)- Ông Bùi Văn Bảy, ở tỉnh Phú Yên hỏi: Tại HTX nông nghiệp chúng tôi chưa có chi bộ đảng. Nếu muốn thành lập chi bộ đảng thì cần phải có điều kiện như thế nào, xin quý báo cho biết?

Trả lời:

Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quy định như sau:

-Các hợp tác xã nông nghiệp chưa có tổ chức đảng nhưng đã có đủ điều kiện để thành lập chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng thì đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã phường, thị trấn (nếu xã, phường, thị trấn là chi bộ cơ sở thì thành lập tổ đảng).

Đảng viên ở chi bộ (hoặc tổ đảng) hợp tác xã nông nghiệp bao gồm:

-Những đảng viên trực tiếp tham gia bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã (ban quản trị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát,...);

-Những đảng viên làm việc thường xuyên, ổn định trong các bộ phận làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, dịch vụ phát triển ngành nghề của hợp tác xã (kế toán, thống kê, kế hoạch, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, …);

-Những đảng viên tham gia nhiều hợp tác xã thì sinh hoạt đảng ở chi bộ hợp tác xã nào làm việc thường xuyên, ổn định; những đảng viên đảng sinh hoạt đảng ở nơi khác, nay làm việc thường xuyên, ổn định ở hợp tác xã nào thì chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ hợp tác xã đó.

Đối với những đảng viên là xã viên hợp tác xã nông nghiệp, nhưng không thuộc các đối tượng trên thì vẫn sinh hoạt đảng với chi bộ ở khu dân cư (thôn, xóm, ấp, bản...).

Vì vậy, tại HTX nông nghiệp của ông, cần căn cứ vào những điều kiện trên để có thể thành lập chi bộ đảng./.