Trả lời:

 

Khoản 1, Điều 39, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII), quy định: "Đảng viên vi phạm phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật; nếu từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật. Trường hợp cần thiết, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp có thẩm quyền trực tiếp xem xét kỷ luật".

 

Điểm 1.1, 1.2 Khoản 1, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng", quy định: Cấp ủy hướng dẫn đảng viên vi phạm kỷ luật chuẩn bị bản tự kiểm điểm. Hội nghị chi bộ thảo luận, góp ý và kết luận rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ và biểu quyết (đề nghị hoặc quyết định) kỷ luật. Đại diện cấp ủy tham dự hội nghị chi bộ xem xét kỷ luật đảng viên là cấp ủy viên hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Trường hợp đảng viên vi phạm từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam thì tổ chức đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật.  

 

Đảng viên vi phạm là cấp ủy viên hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý cùng với việc kiểm điểm ở chi bộ còn phải kiểm điểm ở những tổ chức đảng nào nữa thì do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý đảng viên đó quyết định.

 

Theo nội dung câu hỏi, đảng viên A không chấp hành yêu cầu của cấp ủy, từ chối kiểm điểm thì chi bộ nơi đồng chí A đang sinh hoạt và cấp ủy có thẩm quyền vẫn tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Trong biên bản hội nghị chi bộ xét đề nghị kỷ luật phải ghi rõ lý do đảng viên A không chấp hành kiểm điểm theo yêu cầu của chi ủy, chi bộ./.

Ban Bạn đọc