Ông Trần Cao Luận, ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hỏi: Cấp nào chịu trách nhiệm lập danh sách bầu cử tại đại hội và làm việc này như thế nào?

Trả lời: Quyết định số 77-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã ghi rõ: “Danh sách bầu cử và danh sách những người ứng cử và được đề cử để tiến hành bầu cử các cơ quan và cán bộ lãnh đạo của Đảng. Đoàn chủ tịch đại hội lập danh sách bầu cử để đại hội biểu quyết thông qua. Số lượng các thành viên trong danh sách bầu cử cấp uỷ và ban thường vụ phải nhiều hơn số lượng cần bầu. Người được đề cử xin rút khỏi danh sách bầu cử, kể cả người có mặt hay không có mặt tại cuộc bầu cử, đều được đưa ra đại hội thảo luận (tại đoàn hoặc tại hội trường), đoàn chủ tịch xem xét đề nghị đại hội quyết định ở chi bộ do chủ tịch đại hội đề nghị đại hội chi bộ trực tiếp quyết định. Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A, B, C''.

Như vậy, tại đại hội đảng bộ các cấp, đoàn chủ tịch đại hội có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử, bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu đề ra, trong đó phải tổ chức thảo luận để quán triệt tiêu chuẩn cấp uỷ viên, thống nhất ý kiến về số lượng, cơ cấu cấp uỷ viên; tiến hành việc đề cử, ứng cử và lập danh sách bầu cử phải nhiều hơn số lượng cần bầu ít nhất 10%. Nếu danh sách những người ứng cử và được đề cử chưa đạt yêu cầu nêu trên thì đề nghị đại hội giới thiệu thêm. Nếu số lượng những người ứng cử và được đề cử quá nhiều, đại hội thảo luận và đoàn chủ tịch cho một số người trong số những người xin rút được rút ra khỏi danh sách bầu cử. Số lượng cụ thể trong danh sách bầu cử cấp uỷ ở mỗi cấp do đại hội đại biểu cấp đó quyết định.