Bạn Nguyễn Thị Lan, TP Thanh Hóa hỏi: Chi bộ tôi có 11 đảng viên chính thức. Đại hội chi bộ có mặt 10 đồng chí (1 đồng chí vắng mặt có lý do). Trong kết quả bầu cử có 1 đồng chí đạt 5/10 phiếu. Vậy đồng chí đó có trúng cử không ?

Trả lời:

Theo Điểm 3, Điều 12, Điều lệ Đảng quy định: “Người trúng cử phải được số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đại biểu được triệu tập hoặc so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ”.
Theo quy định trên, ở Đại hội chi bộ của đồng chí, người trúng cấp uỷ phải có số phiếu bầu từ 6 trở lên mới đúng quy định, còn chỉ được bầu có 5/10 phiếu là chưa trúng cử.