Bạn Nguyễn Đình Văn, email: vandinh@yahoo.com gửi câu hỏi như sau: Chi bộ tôi có trên 9 đảng viên chính thức, đại hội chi bộ bầu chi ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí cao phiếu nhất được bầu là bí thư chi bộ, 2 đồng chí còn lại là chi ủy viên. Bầu như vậy có đúng quy định không?

Trả lời:

Tại Điểm 4, Điều 24, Điều lệ Đảng khóa X đã quy định rõ: “Nếu chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần bầu thêm phó bí thư. Còn các chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên”.
 
Vậy, căn cứ theo quy định trên của Điều lệ Đảng, trường hợp chi bộ đồng chí có trên 9 đảng viên chính thức, trình tự bầu như sau: Chi bộ bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư và bầu phó bí thư trong số chi ủy viên.