(ĐCSVN) - Bạn đọc Hoàng Thị Mỹ Linh ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) hỏi: Đồng chí A là đảng viên chính thức vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng. Nếu trước khi bị kỷ luật, đồng chí A đã làm đơn xin ra khỏi Đảng thì tổ chức Đảng các cấp sẽ xem xét và xử lý như thế nào?

 

Trả lời:     

Tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng", quy định: "Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng. Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không để thôi giữ chức".

Điểm 11.2 (a), Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng", quy định: "Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối chiếu với nội dung câu hỏi, ở đây đảng viên A có hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến mức phải khai trừ khỏi Đảng, thì chi bộ nơi đảng viên này sinh hoạt không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng của đảng viên A. Chi bộ và cấp ủy có thẩm quyền phải căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm để xem xét, kết luận, tiến hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên A theo quy định hiện hành./.

Ban Bạn đọc