Trả lời:

Điểm 6.2, Khoản 6 Điều 32 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định đối tượng kiểm tra tài chính của ủy ban kiểm tra các cấp như sau: "Cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp. Khi cần thiết thì kiểm tra tài chính các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc cấp uỷ cùng cấp".

Để cụ thể hóa Hướng dẫn trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ nội dung kiểm tra tài chính của Đảng ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong tài liệu huấn luyện nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, như sau:

1- Kiểm tra việc thu, chi ngân sách (từ ủy ban nhân dân chuyển sang; từ đảng phí và các nguồn thu khác); việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ thu, chi, việc chấp hành chế độ kế toán và quyết toán định kỳ.

- Việc bảo đảm trợ cấp về tài chính cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

- Việc chi tiêu, cấp phát sách báo.

-  Việc mở sổ, ghi chép, lưu trữ chứng từ thu, chi; việc quản lý sử dụng tài sản được cấp.

2- Kiểm tra việc thu nộp đảng phí:

- Kiểm tra việc thu nộp, sử dụng đảng phí của chi bộ.

- Kiểm tra việc đảng viên nộp đảng phí; việc thực hiện quyết định miễn đóng đảng phí đối với đảng viên; việc trích nộp theo tỷ lệ và sử dụng đảng phí.

- Kiểm tra bàn giao đảng phí ở những chi bộ mới chia tách, sáp nhập, giải thể…

                                                                                                                                                                                                                               Ban Bạn đọc