leftcenterrightdel
Hoạt động sản xuất tại Công ty May Hòa Thọ Đông Hà: Ảnh - N.Đ 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được BHXH tỉnh Quảng Trị hướng dẫn cụ thể như sau: 

Đối tượng được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020 nay vẫn còn gặp khó khăn thì làm văn bản đề nghị được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gửi cơ quan BHXH, thời gian tạm dừng đóng tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Người sử dụng lao động trước đây chưa tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nếu đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH, thời gian tạm dừng đóng tối đa đến hết tháng 12 năm 2020. 

Về thẩm quyền xác nhận đối với đơn vị đủ điều kiện tạm dừng đóng. Trường hợp đơn vị không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận.

Đối với trường hợp đơn vị bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) do cơ quan tài chính xác nhận.

Đối với đơn vị đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020 do cơ quan BHXH thực hiện theo quy định tại điểm b Mục 5 của Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất các đơn vị có trách nhiệm đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động bênh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Hết thời hạn tạm dừng đóng (tháng 12 năm 2020), trước ngày 10/01/2021 lập hồ sơ báo tăng lại số lao động đã được tạm dừng đóng (Mẫu D02-TS) gửi cơ quan BHXH và đóng bù quỹ hưu trí tử tuất của thời gian tạm dừng đóng vào quỹ BHXH. Số tiền đóng bù quỹ hưu trí, tử tuất không phải tính lãi chậm đóng. Kể từ thời điểm hết thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện tính lãi phạt chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.


N Đ