leftcenterrightdel
Viên chức phòng TT và PTĐT, BHXH tỉnh trực tiếp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân 

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 1956/UBND-YT về việc tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020.

Theo Công văn, để đạt tỷ lệ BHXH và tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu giao của Nghị quyết HĐND thành phố năm 2020, Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT năm 2020 là 95%, UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung:

 Phòng Y tế: Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và BHXH tỉnh để tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo BHXH-BHYT thành phố các giải pháp để tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, từ cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện cho đến xếp loại, thi đua khen thưởng.

 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội: Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã rà soát các hộ gia đình, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống Trung bình, người cao tuổi, người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hổ trợ chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp giữa nhà trường với Phụ huynh học sinh để triển khai thực hiện BHYT học sinh, năm học 2020-2021 phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Lấy kết quả tham gia BHYT và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh là một trong những tiêu chí để xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm.

Bệnh viện Đa khoa thành phố: Tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng BHYT và chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trung tâm Y tế thành phố: Tích cực phối hợp cơ quan BHXH để mở rộng mạng lưới đại lý thông qua các Trạm y tế phường, xã nhằm thuận lợi cho người dân khi đăng ký tham gia BHYT.

Ủy ban nhân dân các phường, xã: Kiện toàn Ban chỉ đạo, các đại lý thu, xây dựng quy chế hoạt động phân công trách nhiệm cho các thành viên, đồng thời ban hành kế hoạch để có các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT. Tăng cường tuyên truyền để người dân biết tham gia và người được thụ hưởng chính sách BHXH theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2016 về hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 15/7/2017 về chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đề nghị Liên đoàn lao động thành phố: Tích cực tuyên truyền vận động người lao động tham gia BHXH, BHYT, thường xuyên phối hợp với phòng Lao động Thương binh – Xã hội và cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ hợp tác có người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT để có giải pháp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT, BHXH cho người lao động, phối hợp trong công tác kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động trong chính sách BHXH, BHYT.

Đề nghị Uỷ ban MTTQ thành phố và các đoàn thể thành phố: Tích cực chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội chủ động, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Thảo Khang