Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba, 08/03/2022 18:18
(ĐCSVN) - Cùng với cả nước kiên trì thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thời gian qua Bà Rịa – Vũng Tàu có đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng, qua một số cách làm tiêu biểu.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lữ đoàn 2/Bộ Tư lệnh 86 tổ chức ký kết chương trình phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng liên quan đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện nay, lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các tiện ích của mạng xã hội và Internet, các lực lượng thù địch đang thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chưa bao giờ các phương tiện thông tin kỹ thuật số, Internet và mạng xã hội lại được các thế lực thù địch huy động sử dụng triệt để, tinh vi như hiện nay. Ngoài việc đánh phá trực tiếp vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc, xét lại, phủ nhận những thành tựu cách mạng của Đảng; xuyên tạc giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng dân tộc… chúng còn triệt để lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý để quy chụp về “hiện tượng” và “bản chất”, thổi phồng, xuyên tạc sự thật; dựa vào công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, việc ban hành các chính sách, việc thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, đầu tư phát triển kinh tế và các hoạt động trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,… để thực hiện các chiêu trò chống phá, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng móc nối với các tổ chức phản động, các thế lực thù địch từ bên ngoài, lợi dụng các vấn đề nảy sinh trong đời sống chính trị, xã hội như: tình hình khiếu kiện đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường và các vấn đề về tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… để xúi giục, kích động người dân tụ tập đông người, phản đối các chủ trương của tỉnh, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Các đối tượng này triệt để sử dụng mạng xã hội, internet để phát tán thông tin xấu, độc gây hoài nghi dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định mục tiêu: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Nhằm cùng với cả nước kiên trì thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thời gian qua Bà Rịa – Vũng Tàu có đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng, qua một số cách làm tiêu biểu sau.

leftcenterrightdel
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thường xuyên triển khai các hoạt động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, thù địch có liên quan đến chế độ, đến đất nước và đặc biệt là những thông tin liên quan đến tỉnh

- Xác định rõ 02 nhiệm vụ cơ bản đó là “Xây” và “Chống”. Trong đó xác định: “Xây” là nhiệm vụ là cơ bản, “Chống” phải thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả: Bà Rịa - Vũng Tàu xác định “Xây” chính là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu học tập lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển, nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động của Đảng và trong toàn xã hội. Từ đó, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch…

“Chống” là việc tổ chức triển khai các hoạt động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, thù địch có liên quan đến chế độ, đến đất nước và đặc biệt là những thông tin liên quan đến tỉnh. Trong thời điểm hiện nay, trước tình trạng các thế lực thù địch lợi dụng những ưu thế của thời đại công nghệ 4.0, cùng các phương tiện truyền thông mạng, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng là nhiệm quan trọng, ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng quán triệt sâu sắc phương thức “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”, tăng cường công tác tuyên truyền về những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Lan tỏa những tấm gương sáng, điển hình, tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước của ngành, của đơn vị; gương người tốt việc tốt trong đời sống xã hội, hình ảnh, nét đẹp truyền thống văn hóa, con người của các vùng miền trên cả nước...

Xác định rõ, tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, thống nhất, chặt chẽ: Trên cơ sở xác định rõ các lực lượng nòng cốt làm công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và internet, Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các quy chế hoạt động thống nhất, phân cấp, phân nhiệm quản lý chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng trình độ tác nghiệp, đầu tư trang thiết bị bảo đảm tốt các yêu cầu tác nghiệp trên không gian mạng và Internet...

Tăng cường dự báo, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án theo hướng “đi trước, đón đầu” các sự kiện quan trọng, các sự vụ, sự việc nảy sinh được dư luận, báo chí quan tâm, các thế lực thù địch dễ lợi dụng chống phá: Trước các sự kiện quan trọng, các sự vụ, sự việc nảy sinh, tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc hại trên không gian mạng. Phân công các lực lượng nồng cốt trực, theo dõi diễn biến tình hình trên mạng xã hội; các đối tượng chống đối, bất mãn chính trị trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị các phương án, ngân hàng dữ liệu nội dung, kết nối lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra ảnh hưởng đến quá trình diễn biến của từng sự kiện cụ thể.

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch có liên quan đến tỉnh: xác định rõ quan điểm truyền thông địa phương phải là nguồn cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho dư luận và cho báo chí trong nước đối với các vấn đề vụ việc nảy sinh trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời định hướng tuyên truyền trước các vấn đề vụ việc nảy sinh trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các ngành, chủ động trong việc nắm bắt, theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí các sự vụ, sự việc phát sinh trên địa bàn nhằm định hướng thông tin dư luận và không để hình thành cũng như xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, xem dư luận là kênh thông tin quan trọng hàng đầu trong công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập và thường xuyên kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời ban hành các quy trình xử lý thông tin, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, phản bác các thông tin sai lệch, ổn định tình hình nhân dân, góp phần ngăn chặn kịp thời những điểm nóng, phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức điều tra dư luận xã hội sát với nội dung và tình hình thực tế tại địa phương, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân làm cơ sở tham mưu ban hành các quyết sách phù hợp.

Thành lập Tổ thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội và Internet đối với cấp xã, phường, thị trấn: Nhằm xây dựng và kết nối lực lượng từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn hệ thống chính trị, cấp xã, phường, thị trấn... hiện nay 100/100 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Tổ, đưa vào hoạt động với nhiều kết quả tích cực.

Ban hành các Quy trình về truyền thông báo chí và mạng xã hội: nhằm cụ thể nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến công tác báo chí, truyền thông và mạng xã hội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các Quy trình về truyền thông báo chí và mạng xã hội thống nhất áp dụng trong toàn tỉnh.

Đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ thường cấp bách thường xuyên của toàn đảng, toàn dân và quân ta. Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay trước tình hình thực tế địa phương và yêu cầu trong tình hình mới, Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã đề ra./.

Quang Tấn (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực