Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của báo chí đối với công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, phát triển hệ thống cơ quan báo chí trong Công an nhân dân cả về hình thức và chất lượng, xứng đáng là công cụ tin cậy để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là phương tiện phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, là diễn đàn thể hiện ý chí, sự chung sức, đồng lòng của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, là kênh thông tin quan trọng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác, chiến đấu. Hiện nay, hệ thống báo chí Công an nhân dân phát triển toàn diện với 04 loại hình báo chí: Báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử và trở thành hệ thống thông tin đa phương tiện. Các cơ quan, đơn vị báo chí Công an nhân dân bao gồm: Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân, Phát thanh Công an nhân dân, Tạp chí Công an nhân dân, các Tạp chí, Đặc san, Bản tin chuyên ngành thuộc các Học viện, nhà trường, đơn vị trong Công an nhân dân và Báo Công an địa phương (Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Hải Phòng, Báo Công an Nghệ An)...  

leftcenterrightdel
Báo chí công an nhân dân đã  đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh minh họa

Có thể thấy, với bản chất cách mạng được rèn dũa, tôi luyện trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, bên cạnh việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc hoạch định, điều chỉnh chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời nhận diện, chủ động đấu tranh, vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm thì một trong những nội dung đặc biệt quan trọng, nổi bật mà hệ thống báo chí Công an nhân dân đã đóng góp trong thời gian qua đó là chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự đúng đắn và góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nhiệm vụ quan trọng của báo chí Công an nhân dân

Cùng với sự nghiệp Đổi mới của Đảng và Nhà nước, báo chí Công an nhân dân đã có nhiều đổi mới, cả về nội dung, hình thức, bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của lực lượng Công an; phân tích, làm sáng tỏ tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... và sự vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng đó vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí Công an nhân dân đã có những đóng góp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tính chất quyết liệt, phức tạp và lâu dài của cuộc đấu tranh giai cấp; thường xuyên nghiên cứu, cập nhật tình hình, xây dựng các phóng sự, đăng tin, viết bài, phản ánh kịp thời bản chất, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận; đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang ở nước ta. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong 05 năm qua, thực hiện chủ trương “vừa đấu tranh, vừa tuyên truyền”, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương xây dựng gần 5.000 chuyên mục, trên 6.000.000 tin, bài, phóng sự đăng báo, đài Trung ương và địa phương; phối hợp với Công an các địa phương tổ chức trên 7.000 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng thông tin trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc với hàng trăm nghìn lượt người tham gia... Đăng tải trên 5.000.000 tin, bài, phóng sự đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên hệ thống web, blog, mạng xã hội phục vụ công tác đấu tranh phản bác tại địa phương...[1]

Các cơ quan báo chí Công an nhân dân duy trì, mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải gần 3.000 tin, bài về đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, điển hình: Chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình” (Báo Công an nhân dân); chuyên mục: “Chuyển động cuộc sống”, “Phim tài liệu”, “Đối thoại trường quay”, “Xây dựng Đảng”, “Góc nhìn sự thật” (Truyền hình Công an nhân dân); chương trình “Tiêu điểm an ninh, trật tự” (Phát thanh Công an nhân dân); chuyên mục “Lý luận đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, “Bảo đảm trật tự xã hội” (Tạp chí Công an nhân dân); chuyên mục “Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch” (Tạp chí Lý luận Chính trị Công an nhân dân)... Cùng với đó, các cơ quan báo chí Công an các địa phương đã tích cực đăng tải hàng nghìn tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động, thù địch, giúp dư luận hiểu đúng vấn đề, không để các thế lực thù địch lợi dụng bôi nhọ, công kích lực lượng Công an nhân dân; thường xuyên phối hợp với Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân và Phát thanh Công an nhân dân kịp thời định hướng dư luận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí Công an nhân dân còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: (1) Một số cấp ủy và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí trong Công an nhân dân còn nhận thức chưa thật sự đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, xem nhẹ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mất cảnh giác trước nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Các bài đấu tranh phản bác trên báo chí Công an nhân dân tuy đã được cải thiện nhưng còn ít, chưa kịp thời, chưa có nhiều bài viết sắc xảo, đấu tranh phản bác có hiệu quả, tạo hiệu ứng trong dư luận; (3) Một số bài viết trên báo chí còn nặng về suy diễn chủ quan, sa đà vào việc kể lể, thiếu tính sắc sảo, thiếu luận cứ khoa học, lập luận thiếu logic, không đảm bảo tính thời sự; (4) Lực lượng chuyên trách còn mỏng, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đấu tranh phản bác còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều mặt công tác nên chưa kịp thời nắm tình hình, phát hiện thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, dẫn đến thiếu những bài viết mang tính chiến đấu, chất lượng cao; (5) Sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí Công an nhân dân với các bộ, ban, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí khác trong việc trao đổi, cung cấp thông tin còn chưa chủ động, nhịp nhàng, thường xuyên.

Phát huy vai trò của báo chí Công an nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Dự báo trong thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh thế giới, khu vực biến đổi khó lường, khó dự đoán, thời cơ và thách thức, đối tượng và đối tác đan xen, chuyển hóa lẫn nhau; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá về tư tưởng, chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động chống phá của chúng ngày càng quyết liệt hơn, nhất là thời điểm trước, trong và sau diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với đó, chúng sẽ triệt để lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong triển khai các chính sách cụ thể ở từng địa phương; tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, tiêu cực, tai nạn, tệ nạn xã hội, thiên tai, ô nhiễm môi trường… để tuyên truyền, kích động chia rẽ nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước tình hình đó, để phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau đây: 

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí trong Công an nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm sát với lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải nhận diện, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; nhất quán nguyên tắc hoạt động báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tập trung truyên truyền có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác quản lý báo chí, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí, trong đó, trọng tâm là Nghị định số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện mơ hồ, ngộ nhận, mất cảnh giác trước các nguồn thông tin xấu độc, phản động. Ngoài ra, cần phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan báo chí Công an nhân dân trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, chủ động trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch; tạo khả năng tự “miễn dịch” trước các thông tin xuyên tạc, cũng như tăng sức “đề kháng” để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những quan điểm sai trái, thù địch để định hướng, đề ra các nội dung, biện pháp đấu tranh phù hợp. Nội dung nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề “cốt tử” của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, những vấn đề “thời sự”, “nhạy cảm” mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tình hình chính trị nội bộ, diễn biến tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn tác động, ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch vào trong nội bộ; mặt khác phòng ngừa, ngăn chặn, triệt tiêu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh quan điểm sai trái, thù địch từ bên trong. Song song với đó, phải thường xuyên rà soát, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung chống phá; khai thác thông tin trên các trang web, blog, diễn đàn để xác định đối tượng sở hữu, quản lý, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cơ quan, ban, ngành trong việc áp dụng các biện pháp đấu tranh, xử lý theo chức năng, quyền hạn được giao.

Ba là, chú trọng nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực tế cho thấy, nội dung bài viết dù có hay đến đâu nhưng nếu hình thức tuyên truyền không phù hợp thì tính chiến đấu của bài viết cũng không cao. Và ngược lại, hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo nhưng nội dung bài viết không đảm bảo chất lượng thì cũng không thuyết phục, thu hút, lôi cuốn được người đọc. Chính vì vậy, các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân cần quan tâm điều chỉnh, định hướng nội dung các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với từng hình thức tuyên truyền hiện nay. Các bài viết phải khẳng định được một cách khoa học, thuyết phục về những giá trị bền vững, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn sáng suốt, phù hợp thực tiễn đất nước ta; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trên cơ sở nắm vững và phát hiện kịp thời âm mưu, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, phải chủ động tạo thế liên hoàn, chuyên sâu, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và tính thuyết phục của bài viết các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của xã hội Việt Nam. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch chống phá Việt Nam.

Bốn là, tập trung củng cố, kiện toàn các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đội ngũ cán bộ hiện có, cấp ủy, các cơ quan báo chí cần lựa chọn, xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và đội ngũ cộng tác viên “bút chiến” trên các trang web, blog, mạng xã hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác đưa tin, viết bài, bình luận, có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; nhạy bén, kịp thời nắm bắt sự thay đổi, sự điều chỉnh âm mưu, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Muốn vậy, “cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động…”[2]. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ quan báo chí Công an nhân dân cần chú trọng, quan tâm hơn nữa việc biểu dương, khen thưởng, cổ vũ các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí Công an nhân dân.

Năm là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân với các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, trong đó, phải chú trọng kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương trong quản lý thông tin trên báo chí, truyền thông; nâng cao năng lực đánh giá, dự báo tình hình để giúp Đảng, Nhà nước tham mưu các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tranh thủ, phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học, thực tiễn có nhiều kinh nghiệm, thâm niên công tác trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa trong và ngoài ngành Công an viết bài, trả lời phỏng vấn, phản biện… đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phải thừa nhận, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”… Tuy nhiên, cuộc đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đang tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp, tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Song, với vai trò nòng cốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, báo chí Công an nhân dân nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay./.

---------------

Tài liệu tham khảo

1. PGS.TS Bùi Văn Nam (2021), “Lực lượng Công an nhân dân chủ động, sáng tạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương.

2. TS. Mai Văn Hà (2019), “Báo chí Công an nhân dân chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, Tạp chí Tuyên giáo.

-----------

 

[1] PGS.TS Bùi Văn Nam (2021), “Lực lượng Công an nhân dân chủ động, sáng tạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.13, tr.466, 2011.

Hàn Anh Tuấn, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa