I. Báo chí Hà Nội với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thực tiễn từ khi Đảng ta ra đời đến nay, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, nhất là sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đây là bằng chứng khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng đẩy mạnh công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Do đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ta luôn luôn coi trọng, ngay từ khi Đảng ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, âm mưu, thủ đoạn và sự chống phá của các thế lực thù địch không hề thay đổi, trái lại ngày càng tinh vi hơn. Chúng đã triệt để lợi dụng những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, khai thác không gian mạng xã hội để gia tăng sức ảnh hưởng và tiếp tục không ngừng chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trước tình hình đó, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Mục đích của Nghị quyết 35-NQ/TW là nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới…

leftcenterrightdel
Hà Nội tôn vinh những tác phẩm báo chí về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.  Ảnh: qdnd.vn

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng nêu rõ: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch”. Yêu cầu này đặt ra cho các cơ quan báo chí và những người làm báo phải quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

II. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí Hà Nội trong thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước. Với vai trò và vị thế đặc biệt quan trọng, Hà Nội luôn là địa bàn trọng điểm để các thế lực thù địch tập trung chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chú trọng chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và Thành phố về lĩnh vực này, trọng tâm thời gian qua là thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt là quan tâm tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí Thành phố. Quán triệt và nhất quán nguyên tắc hoạt động báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Thông tin trên báo chí Hà Nội phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng, có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; không để xảy ra tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác.

Từ thực tiễn công tác chỉ đạo, định hướng báo chí của thành phố Hà Nội trong những năm qua cho thấy, để phát huy, làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, báo chí phải thực hiện tốt cả 2 phương diện là tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, phản bác, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Vì vậy, trong công tác báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo báo chí Hà Nội bám sát các sự kiện, sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Thành phố trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai lệch và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị để thực hiện tốt công tác này.

Đặc biệt, thời gian qua các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu đã lợi dụng bối cảnh tổ chức Đại hội Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19, triệt để khai thác diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước cũng như một số vấn đề phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội để tăng cường tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước các hoạt động phức tạp nêu trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan theo dõi tình hình thông tin trên mạng xã hội, mạng internet, chỉ đạo báo chí bám sát các sự kiện, nắm bắt thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để có các tin, bài đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc và cung cấp thông tin chính xác, góp phần định hướng dư luận. Qua đó nâng cao nhận thức, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những thông tin sai trái, xuyên tạc không đúng sự thật và các hoạt động thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thực hiện một cách linh hoạt, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau (như chỉ đạo trực tiếp tại các Hội nghị giao ban công tác báo chí hàng tháng, thông qua văn bản định hướng báo chí tuyên truyền hàng tuần và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác; chỉ đạo, định hướng nhanh qua điện thoại, trên nhóm zalo…).

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, từ năm 2018 thành phố Hà Nội đã tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Trung ương tổ chức, tạo “sân chơi” bổ ích, động viên, khuyến khích những người làm báo, các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sáng tác nhiều tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng. Qua đó, phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tích cực chỉ đạo báo chí tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Quan tâm tuyên truyền xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội, trong đó phải làm tốt việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, định hướng hệ giá trị cho thế hệ trẻ; truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao; tuyên truyền cổ vũ, biểu dương những gương điển hình tiên tiến; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội…

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản như Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 21/01/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND 05/9/2018 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội… Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ chế để các cấp, các ngành Thành phố chủ động phối hợp, tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí Thành phố tiếp cận thông tin chính thống trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, giúp các cơ quan báo chí cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên, chính xác và đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hạn chế thấp nhất “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá. Tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí Hà Nội. Đồng thời quan tâm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí; chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ người làm báo; đầu tư trang thiết bị phương tiện để những người làm báo tiếp cận được công nghệ làm báo hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới.

III. Báo chí Hà Nội phát huy vai trò tích cực trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hiện nay, Hà Nội có 8 cơ quan báo chí gồm 01 Đài PT-TH Hà Nội, 05 báo (Hànộimới, Kinh tế & Đô thị, Phụ nữ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô) và 02 tạp chí (Tạp chí Người Hà Nội và Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Thủ đô).

leftcenterrightdel
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua báo chí Hà Nội đã tích cực thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán các biểu hiện, hành vi sai trái đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lợi ích của Nhân dân.

Báo chí Hà Nội đã xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình (như: Đảng trong cuộc sống; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Ống kính Hànộimới; Mỗi ngày một chuyện; Chính sách và cuộc sống; Góc nhìn văn hóa; Camera cận cảnh; Bản tin 141; Vấn đề hôm nay; Hộp thư truyền hình; Suy ngẫm đầu tuần…), thường xuyên cập nhật tình hình, đăng tải các tin, bài kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị. Nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm như: việc Quốc hội thảo luận, thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng; tình hình Biển Đông; lợi dụng khiếu kiện về đất đai để tụ tập, gây rối; việc xử lý đối với một số cán bộ cấp cao… đều được các cơ quan báo chí Thành phố thông tin, phản ánh kịp thời, góp phần định hướng dư luận. Đáng chú ý, Báo Hànộimới duy trì và thực hiện tốt chuyên mục Phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”" đăng tải các bài viết trực diện phê phán, đấu tranh với những suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Thủ đô, căn cứ vào tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, báo chí Hà Nội xây dựng kế hoạch mở các đợt tuyên truyền cao điểm, chủ động tăng cường thời lượng các tin, bài tập trung tuyên truyền sâu, đúng định hướng. Đáng chú ý là trong thời gian gần đây, lợi dụng việc chúng ta tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tổ chức bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch đã tung ra nhiều thông tin dựng chuyện về công tác chuẩn bị nhân sự, xuyên tạc các nội dung được đề cập trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII, bịa đặt nói xấu, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao…; hay trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, trên các trang mạng xã hội, một số đối tượng phản động, thiếu thiện chí tung ra những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch, gây hoang hoang dư luận. Trước tình hình này, các cơ quan báo chí Hà Nội như Hànộimới, Đài PT-TH Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị… chủ động nắm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời tổ chức tin, bài đấu tranh vạch trần các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần quan trọng định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với nhận diện, đấu tranh kiên quyết, trực diện chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, báo chí Hà Nội có các bài viết phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định tính ưu việt của hệ thống chính trị nước ta.

Các tin bài, chuyên trang, chuyên mục trên báo chí về chủ đề này có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, nâng cao sức tự đề kháng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những chiêu bài kích động, xuyên tạc, bịa đặt gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Không chỉ tập trung mở rộng các chuyên trang, chuyên mục làm phong phú, sâu sắc hơn nội dung tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định những thành tựu phát triển của đất nước, Thủ đô trong công cuộc đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, báo chí Hà Nội tích cực tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng lớn. Năm 2020, báo chí Thành phố có khoảng trên 1.000 tin, bài viết, chương trình thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực này. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, những năm qua, các cơ quan báo chí Hà Nội tích cực tham gia hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, với các chủ đề phong phú, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Thông qua đó đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

Cùng với tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, tham nhũng, lãng phí, báo chí Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, các tấm gương “Người tốt, việc tốt”. Chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Thành phố. Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước và Thủ đô; định hướng văn hóa, thẩm mỹ cho bạn đọc; tích cực thông tin, tuyên truyền phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng; quảng bá hình ảnh, uy tín của đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Thủ đô Hà Nội.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó nâng cao khả năng đề kháng của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đây cũng là biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc được các cơ quan báo chí Hà Nội coi trọng và thực hiện liên tục, thường xuyên, hàng ngày.

Đặc biệt, đối với những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn Thành phố như: Vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức); việc giải phóng mặt bằng xây dựng Trạm biến áp 110kV tại huyện Phú Xuyên; vi phạm quản lý đất đai ở Sóc Sơn; việc xảy ra ở khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), khu vực bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây); việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố; sự cố môi trường ở Hồ Tây..., báo chí luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy để có những hình thức tuyên truyền phù hợp, đăng tải thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, phản ánh trung thực, khách quan, đúng bản chất vấn đề và mang tính xây dựng nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với những chủ trương của Thành phố. Đồng thời, một số cơ quan báo chí chủ động thành lập các nhóm phóng viên chính luận, nhóm phóng viên cơ động… trực tiếp tác nghiệp tại những “điểm nóng” của Thành phố để tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin bóp méo sự thật, góp phần định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Có thể thấy rằng, là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, thời gian qua báo chí Hà Nội đã có những đóng góp tích cực, đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này của báo chí Hà Nội vẫn còn bộc lộ những hạn chế, biểu hiện chủ yếu ở một số phương diện như: các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng và Nhà nước còn khiêm tốn về số lượng, nội dung truyền tải chưa phong phú; tính đấu tranh, phản bác ở nhiều bài viết còn chung chung, hiệu quả chưa cao; các bài viết sâu, sắc sảo, thuyết phục cao chưa nhiều; một số cơ quan báo chí còn chưa thực sự chủ động, nhạy bén trong đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, nhất là trong những sự kiện “nóng” hoặc những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Vì thế, ở một số sự kiện, tính định hướng và sức lan tỏa từ các báo chí Hà Nội chưa cao.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, báo chí Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

Một là, các cơ quan chỉ đạo, quản lý cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò các tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí. Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 21/01/2014 về cung cấp thông tin và trả lời báo chí, Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 31/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội trong tình hình mới của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố trong lĩnh vực báo chí. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố.

Hai là, đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí; khen thưởng, động viên kịp thời đối với nhà báo, cơ quan báo chí có thành tích; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

Ba là, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, ban biên tập các cơ quan báo chí Hà Nội đối với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt cần coi trọng của báo chí cách mạng. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cán bộ lãnh đạo, ban biên tập nhận thức toàn diện, đầy đủ vai trò, vị trí quan trọng của công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì mảng đề tài này mới được quan tâm đúng mức và mới có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả các sản phẩm báo chí.

Bốn là, các cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật trước sự phát triển đa dạng, mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Bên cạnh chủ đề “chống” cần nhấn mạnh việc “xây”. Thông tin truyên truyền trên báo chí Thành phố phải kết hợp tốt giữa hai mặt biện chứng của vấn đề “xây” và “chống” - “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Một mặt, cần chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, phân tích đúng bản chất những sự việc quan trọng xảy ra trong xã hội, nhất là những sự kiện, vấn đề thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, người dân, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội; xây dựng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, các thể loại báo chí (từ bình luận, chuyên luận tới phỏng vấn, ghi nhanh, phiếm chỉ...) để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật; tận dụng ưu thế không gian mạng để tăng tính tương tác, góp phần lan tỏa các bài viết hay, có giá trị định hướng dư luận xã hội. Mặt khác, báo chí Thành phố cần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kết quả, thành tựu đã đạt được cũng như định hướng, tầm nhìn xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời gian tới. Tích cực biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, góp phần đắc lực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc, chống các tệ nạn xã hội để góp phần làm lành mạnh xã hội. Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền này cũng chính là câu trả lời xác đáng nhất đối với những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước, Thủ đô của các thế lực thù địch, các phần tử chống phá. 

Năm là, về con người, cần xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, khả năng luận chiến thuyết phục. Ở các cơ quan báo chí, có thể thành lập các bộ phận thường trực phản ứng nhanh, kịp thời đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng, chuyên sâu theo các lĩnh vực, chuyên đề. Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện cũng như có chính sách phù hợp để  động viên, khích lệ các nhà báo tham gia đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí./.

Bùi Huyền Mai - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội