Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo chí Quân đội đã từng bước được đầu tư, phát triển cả về quy mô, nhân lực và trang bị, phương tiện. Đến nay, toàn quân có gần 60 cơ quan báo chí, trong đó có 11 cơ quan báo chí có báo điện tử, với các phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khơ-me.

Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và chủ trương của Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, báo chí Quân đội đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; là diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí Quân đội đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; bám sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới, chủ động nỗ lực tìm tòi, đổi mới, tạo bước chuyển biến tích cực về nội dung, hình thức trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa phương tiện, cạnh tranh quyết liệt để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo luôn giữ vững định hướng chính trị của Đảng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Trên trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí Quân đội là kênh thông tin chính thống, quan trọng trong tuyên truyền và khẳng định những giá trị cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Gìn giữ và củng cố hệ tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng này trở thành chủ đạo trong đời sống xã hội; kịp thời thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của chế độ và vận mệnh dân tộc.

Nhận thức rõ điều đó, báo chí Quân đội luôn là lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, làm sáng tỏ tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; giáo dục bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng, dân tộc và Quân đội. Bám sát thực tiễn đời sống xã hội, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời tuyên truyền định hướng trước những sự kiện chính trị quan trọng, những kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội; kịp thời phát hiện, cổ vũ những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phê phán những thói hư tật xấu, những biểu hiện vô cảm, độc đoán và văn hóa xấu độc trong xã hội, ngăn ngừa không để thẩm thấu vào Quân đội.

Những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những ngày lễ trọng đại, như: Ngày thành lập Đảng, Quốc khánh, kỷ niệm ngày sinh C. Mác, Ph. Ănghen, V.I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh..., Báo chí Quân đội luôn kịp thời có những tác phẩm phân tích, luận giải làm rõ những tư tưởng chính trị cách mạng vĩ đại. Qua đó làm cho hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từng bước thấm sâu vào đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đội và toàn dân. Cùng với đó, báo chí Quân đội đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời là diễn đàn rộng rãi để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia các công việc của đất nước, giám sát, phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Hầu hết các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quan trọng, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các bộ, ngành..., đều được công khai thông tin trên các loại hình báo chí Quân đội, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm bắt thông tin, thấm nhuần, tự giác thực hiện theo và có thể đóng góp ý kiến, phản biện các dự thảo luật, các chính sách, giúp Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, ban hành mới sao cho sát hợp với quy luật phát triển và ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, báo chí Quân đội luôn tích cực tuyên truyền về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với đồng bào ta ở nước ngoài với nhiều thông tin có nội dung tốt. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, báo chí Quân đội thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và Quân đội, tăng cường tình đoàn kết, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, quan hệ đối ngoại quân sự trong khu vực và trên thế giới.

Một trong những kết quả nổi bật của báo chí Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đó là luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; cổ vũ, động viên những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nội dung các bài viết đấu tranh được đăng tải trên báo chí Quân đội đã đề cập đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; nhiều bài viết có tính chiến đấu cao, định hướng rõ ràng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tuyên truyền khẳng định tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, làm rõ và khẳng định những thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo của đất nước; nhiều bài viết có chiều sâu, tính thời sự, chất lượng tốt. Các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội với nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục đã trở thành ngọn cờ xung kích trong đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế sự tác động của quan điểm thù địch, sai trái, thông tin xấu độc, làm cho toàn quân, toàn dân phấn khởi, tin tưởng, đóng góp trí tuệ, công sức thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; nâng cao dân trí, bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; được dư luận, bạn đọc đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Cùng với việc sử dụng báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo chí Quân đội đã tổ chức lực lượng blogger, facebooker đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác lại các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng internet đạt kết quả tốt. Riêng các blogger, facebooker trong quân đội đã đưa hàng ngàn bài viết lên các blog, fanpage, youtube cùng hàng vạn ý kiến bình luận trên mạng xã hội Facebook và trên báo điện tử trong nước và nước ngoài với nội dung đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái; báo chí Quân đội luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ luật pháp và các chế tài quy định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí và quản lý hoạt động internet; không để xảy ra sai sót, không lộ, lọt bí mật.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, trên trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí Quân đội còn có những hạn chế nhất định. Số lượng và chất lượng bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng ngày càng tăng, nhưng lĩnh vực văn học còn ít. Năng lực tác nghiệp, tính chuyên nghiệp, nhất là khả năng khai thác và xử lý thông tin, định hướng dư luận của một số nhà báo Quân đội chưa theo kịp yêu cầu. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên ở một số cơ quan báo chí cấp quân khu, quân binh chủng có thời điểm chưa được chú trọng, v.v.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Nhiệm vụ của báo chí Quân đội vì thế mà có thuận lợi và khó khăn đan xen. Thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, các hoạt động chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; triệt để lợi dụng báo chí, đặc biệt là báo mạng để phát tán các tin, bài, tài liệu có nội dung chống đối, xuyên tạc vào trong tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc tận dụng các website, blog, tạp chí, tập san, báo, đài phát thanh trực tuyến của các tổ chức, cá nhân sẵn có, chúng còn liên tục mở các trang mạng mới để chống phá ta. Mặt khác, chúng tiến hành xâm nhập các mã độc, mã gián điệp vào hệ thống máy tính của các cơ quan chiến lược để đánh cắp các tư liệu, tài liệu của ta. Điều đó đòi hỏi báo chí Quân đội phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là,tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với báo chí, hoạt động báo chí trong Quân đội. Trong tình hình phức tạp hiện nay, nhất là trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề quan trọng trước hết là phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của cơ quan chủ quản đối với báo chí, hoạt động báo chí trong Quân đội. Các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí trong Quân đội cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới và Thông báo Kết luận 41-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí”; Chỉ thị 47-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Báo chí Quân đội trong tình hình mới”; Thông tư số 164/2014/TT-BQP, ngày 17-11-2014, Ban hành Quy chế Quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v. Trên cơ sở nhận thức đúng, cơ quan chủ quản báo chí các cấp cần tăng cường sự chỉ đạo, quản lý đối với cơ quan báo chí thuộc quyền, nhất là hoạt động tác nghiệp độc lập của phóng viên, hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở các địa phương nhằm đảm bảo cho Báo chí Quân đội hoạt động đúng định hướng, đúng Luật Báo chí, đúng tôn chỉ, mục đích, chủ động và tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Cùng với đó, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí có số lượng lao động hợp đồng lớn, như: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân, Báo Biên phòng, v.v. Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể, bảo đảm cho cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan báo chí nêu cao trách nhiệm chính trị, vai trò lãnh đạo trong tổ chức quản lý báo chí và hoạt động của cơ quan báo chí. Thực hiện tốt việc tiêu chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí, đặc biệt là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ tại các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong Quân đội.

Hai là, tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của báo chí Quân đội nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, các cơ quan báo chí Quân đội cần tiếp tục duy trì, phát triển các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên có tin, bài chất lượng về công tác xây dựng Đảng phù hợp với tính chất của từng loại hình báo chí. Trong đó, tích cực tuyên truyền những mô hình về xây dựng Đảng, những tấm gương sáng về rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để nhân rộng và phát huy. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền cả ưu điểm và khuyết điểm, cả mặt được và những hạn chế, yếu kém, nhất là giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng phải toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với tuyên truyền xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cần nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức là văn minh” nhằm làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và trong Quân đội. Kịp thời phát hiện, phản ánh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cùng với đó, Báo chí Quân đội cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình mới.

Ba làtiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Báo chí Quân đội cần bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là định hướng, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức lực lượng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái trên tất cả các loại hình báo chí và trên không gian mạng. Việc định hướng tuyên truyền nội dung này phải được tiến hành thường xuyên, thông tin chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót, sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng. Trước mỗi sự kiện nhạy cảm, các cơ quan chức năng cần bám sát định hướng của trên, kịp thời chỉ đạo báo chí về nội dung tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan báo chí, bảo đảm đánh đúng, đánh trúng mục tiêu, trúng đối tượng, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội và trong toàn quân. Để phát huy sức mạnh tổng hợp trên mặt trận tuyên truyền, các cơ quan Báo chí Quân đội cần tăng cường phối hợp, hợp tác xử lý và cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch như hiện nay, cần chủ động xây dựng lực lượng “phản ứng nhanh” chuyên trách, nòng cốt, chuyên sâu để khi cần thiết có thể mở các chiến dịch tiến công, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên các trang mạng, “blog đen”, bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Duy trì sự hoạt động của lực lượng nòng cốt, chuyên sâu thông qua các blog, fanpage với các tin, bài sắc sảo để phản bác trực diện những quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật; đồng thời, khẳng định những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng bằng những thông tin nhanh nhạy, bám sát định hướng, đúng bản chất sự việc, hấp dẫn bạn đọc với nhiều giải pháp hữu hiệu bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, dân tộc, trước mắt là đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, xây dựng đội ngũ nhà báo - chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên. Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, báo chí Quân đội chỉ có thể chủ động tiến công, hóa giải được những âm mưu can thiệp của bên ngoài nếu làm chủ được thông tin và khả năng xử lý thông tin một cách kịp thời và chính xác. Không thể phản bác một cách hiệu quả các luận điệu sai trái, thù địch, không thể định hướng dư luận đạt kết quả mong muốn nếu không xây dựng được tiềm lực về con người - đội ngũ nhà báo – chiến sĩ có tâm, có tầm, có tài, đủ sức đương đầu với những thách thức ngày càng lớn trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa kinh tế và trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Điều đặc biệt quan trọng là phải thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; phải coi trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhạy bén chính trị nhằm đảm bảo cho nhà báo Quân đội vững vàng, có đủ kiến thức, năng lực, bản lĩnh khi viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Cơ quan chức năng cùng các cơ quan báo chí cần rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, kịp thời bổ sung cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và kiên quyết đưa những người không đủ phẩm chất, năng lực ra khỏi cơ quan báo chí; kết hợp chặt chẽ giữa việc cử cán bộ, phóng viên đi thực tế, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội với việc động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để những người làm báo trong Quân đội tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin - tuyên truyền trong tình hình mới.

Để nâng cao khả năng đấu tranh của lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, cần chủ động mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ này, nhất là về kỹ năng, phương pháp đấu tranh..., đặc biệt là lực lượng mới được thành lập. Bảo đảm họ luôn có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh để bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, bảo đảm cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần có chế độ ưu đãi phù hợp, quan tâm thiết thực, động viên, giúp đỡ đến đời sống và bảo vệ họ.

Thực hiện tốt những nội dung trên, Báo chí Quân đội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thiếu tá, Ths. Phạm Anh Tuấn, Tạp chí Quốc phòng toàn dân