leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban báo chí 

Chủ động tạo nên dòng chảy thông tin tốt đẹp thấm sâu vào đời sống xã hội

Trước sự bùng nổ của mạng internet, mạng xã hội cùng với sự chống phá thâm độc, tinh vi, quyết liệt, bài bản của các thế lực thù địch, phản cách mạng trong và ngoài nước, Đảng ta ngày càng coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet và mạng xã hội đang là nhiệm vụ rất cấp thiết hiện nay, là “cuộc chiến” phức tạp, khó khăn, lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, nhịp nhàng, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương.

Những năm qua, Hải Phòng đã phát huy lợi thế của mình, cùng với việc triển khai thực hiện những giải pháp đột phá, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, Hải Phòng đã đạt được những thành tích quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đây là thuận lợi cơ bản, quan trọng đối với công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo thành phố. Tuy nhiên, sự phát triển năng động, cởi mở cùng với xu thế tiếp biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hoá, xã hội; tác động của nền kinh tế thị trường; sự bùng nổ của internet cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Các đối tượng, thành phần cơ hội bất mãn, cực đoan trong, ngoài thành phố gia tăng các hoạt động thù địch, chống phá, tác động không tốt đến tư tưởng, dư luận xã hội.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng đã nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung tham mưu, triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố. Một trong những giải pháp được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng quan tâm triển khai, tập trung thực hiện là tổ chức phối hợp, hiệp đồng thường xuyên, chặt chẽ giữa các lực lượng, đơn vị làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, với các nội dung:

Một là, tăng cường phối hợp trong chỉ đạo cung cấp, định hướng thông tin báo chí, đẩy mạnh thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong việc định hướng thông tin, tuyên truyền, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu với Thành ủy chỉ đạo đổi mới việc định hướng, cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

Từ cuối năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu xây dựng và ban hành Quy định việc tổ chức giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố 02 lần/tháng (được tổ chức định kỳ vào chiều thứ Năm/Tuần 2 hằng tháng). Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin và giao ban báo chí đột xuất để kịp thời cung cấp thông tin chính thống góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tránh phát sinh lợi dụng thông tin để xuyên tạc, bôi nhọ.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời trên cơ sở nguyên tắc thông tin chủ động, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tích cực phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương liên quan trong cung cấp thông tin, đặc biệt là những thông tin về việc triển khai các công trình, dự án lớn trên địa bàn thành phố; công tác tổ chức, cán bộ; việc triển khai, tổ chức hoạt động quản lý nhà nước các cấp, những vụ việc dễ phát sinh “điểm nóng” để kịp thời định hướng thông tin dư luận tạo nên sự ổn định về tư tưởng, tình cảm trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã phản ánh kịp thời những nỗ lực và kết quả tích cực trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng…, của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở.

Đồng thời, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực”, tạo nên dòng chảy thông tin tốt đẹp thấm sâu vào đời sống xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã định hướng việc lan toả, chia sẻ những tin, bài, hình ảnh tích cực về thành phố trên mạng xã hội, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân thành phố. Luồng thông tin chính thống, tích cực trên báo chí được chia sẻ trên mạng xã hội đã góp phần định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố đủ sức đề kháng “miễn dịch” trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, chủ động dự báo tình hình; phối hợp nắm bắt thông tin, xu hướng, hoạt động của các đối tượng thù địch, chống đối trên không gian mạng

Ban Tuyên giáo Thành uỷ tích cực phối hợp với các ngành liên quan (Công an, Quân sự, Thông tin và Truyền thông) thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tổng hợp các luồng thông tin, quan điểm, xu thế hoạt động trên mạng xã hội của các đối tượng bất mãn, tiêu cực, chống đối trên địa bàn, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm về đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dự báo, nắm bắt, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội được Ban Tuyên giáo Thành uỷ đặc biệt quan tâm và triển khai ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, góp phần quan trọng hỗ trợ công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 04 Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, thường xuyên tăng cường hoạt động trao đổi thông tin qua mạng internet, mạng xã hội; xây dựng 43 báo cáo dư luận xã hội. Hằng ngày, Ban Tuyên giáo có báo cáo nhanh về tình hình dư luận xã hội, tổng hợp thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội và thông tin báo chí báo cáo Thường trực Thành ủy.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thiết lập quy trình từ nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội - yêu cầu đơn vị, địa phương liên quan xác minh làm rõ, xử lý - phản hồi kết quả giải quyết. Việc kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề dư luận đặt ra, đặc biệt là các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn đã góp phần quan trọng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

leftcenterrightdel
 

Ba là, tăng cường phối hợp, chỉ đạo xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, Internet, mạng xã hội trở là công cụ mũi nhọn, phương thức chủ đạo để tấn công, chống phá, kích động của các thế lực thù địch, phản cách mạng. Tại Hải Phòng, từ năm 2019 đến 2020,  tốc độ gia tăng số lượng thuê bao Internet là 0,011 triệu (+0,81%); số lượng thuê bao là 1,366 triệu (tính đến tháng 12/2020).

Trước tình hình đó, việc xây dựng, duy trì, phát triển hệ thống các trang mạng xã hội từ thành phố tới cơ sở phục vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm kịp thời. Ban Tuyên giáo Thành uỷ xây dựng, phát triển các trang facebook, fanpage (Cửa Biển, Sóng Duyên Hải, Hoa phượng đỏ, Hải Phòng làm theo lời Bác) với trên 12.000 người theo dõi; hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động các trang mạng xã hội của một số địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí.

Đến nay, các cơ quan báo chí thành phố đều xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội với lượng tương tác, theo dõi, tiếp cận cao. (Trang fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với lượt 219.000 lượt người theo dõi, trang Fanpage Cổng thông tin điện tử thành phố của Uỷ ban nhân dân thành phố với 243.000 người theo dõi; Cổng tin tức thành phố với 157.046 người theo dõi...).

Các trang mạng xã hội của các đơn vị, lực lượng tham gia đấu tranh đã có sự kết nối, tương tác tạo hiệu ứng thông tin rộng, nhanh; chất lượng, hiệu quả thông tin ngày càng được nâng cao. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các trang mạng xã hội đã làm tốt nhiệm vụ cung cấp, định hướng thông tin chính thống, tích cực; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

leftcenterrightdel
 

Đơn cử, trong 08 tháng đầu năm 2021, lực lượng Cộng tác viên thành phố đã thực hiện gần 2.000 bình luận giải thích, giải đáp thắc mắc, các kiến nghị với các tài khoản tương tác trên các trang, nhóm; đăng tải trên 10.000 tin bài về các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; các sự kiện tiêu biểu nổi bật của cả nước, thành phố; gương người tốt việc tốt… thu hút trên 276.000 lượt tương tác.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động của các đối tượng chống phá, xuyên tạc để đề xuất biện pháp xử lý, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch. Rà soát, sàng lọc các đối tượng, qua đó xác định, phân loại đối tượng, tiến hành biện pháp đấu tranh gỡ bỏ tài khoản, bài viết, đề xuất xử lý theo pháp luật.

Bên cạnh những tin, bài tích cực, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có hiện tượng một số nhà báo, phóng viên thường trú và cơ quan báo chí đưa thông tin chưa đúng sự thật, một chiều, thiếu căn cứ, kiểm chứng về thành phố… Trong đó một số thông tin được chia sẻ trong cộng đồng mạng tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội; ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố và sự đầu tư, phát triển của một số doanh nghiệp.

Để kịp thời chấn chỉnh hành vi thông tin sai sự thật, thiếu căn cứ, tại các Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã phối hợp với Hội Nhà báo thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phổ biến, quán triệt việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội đối với người làm báo, đồng thời phối hợp, đề nghị xử lý các sai phạm theo quy định. Từ năm 2019 đến nay, thành phố đã xác minh, xử lý 26 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xử phạt với tổng số tiền là 220 triệu đồng, nhắc nhở gỡ 40 bài thông tin sai sự thật tác động không tốt tới tư tưởng, dư luận xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc cung cấp thông tin chính thống, thông tích tích cực để định hướng dư luận xã hội, các luồng ý kiến trái chiều trên không gian mạng có việc, có thời điểm chưa kịp thời, đặc biệt đối với với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tính dự báo, khả năng tham mưu, nhận diện đấu tranh, phản bác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc còn hạn chế.

 Chủ động đấu tranh, phản bác, xử lý đi đôi với nâng cao chất lượng truyên truyền trên các trang mạng xã hội

Từ thực tiễn hoạt động, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng xác định một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục tham mưu, đề xuất, tổ chức, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 280-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyên truyền trên các trang mạng xã; kết hợp hài hoà, có định hướng trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin. Tăng cường trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các lực lượng; chủ động nắm bắt, định hướng và tham mưu, đề xuất việc đấu tranh, phản bác, xử lý đối với các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư đã ký kết với các đơn vị trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Ba là, tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các đối tượng cực đoan, chống phá trên địa bàn thành phố; chú trọng việc dự báo tình hình, xu hướng hoạt động, để kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn việc phát tán thông tin không có lợi cho sự phát triển của thành phố.

Bốn là, kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, Đảng viên và Nhân dân quan tâm, nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Năm là, thường xuyên tổ chức trao đổi, rút  kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm./.                

Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng