Lào Cai: Hội thảo khoa học cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 23/12/2021 21:39
(ĐCSVN) - Chiều 23/12, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp".

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực trạng và giải pháp” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên mặt trận đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận về quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội; vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ thực tiễn của tỉnh Lào Cai…

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được; những cách làm hay, kinh nghiệm; những đề xuất giải pháp, kiến nghị của các địa phương và các đơn vị trong tỉnh trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; qua đó, góp phần đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Với nội dung phong phú của 27 chủ đề tham luận tại Hội thảo đã góp phần khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận rõ những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động; chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đảng viên của tỉnh Lào Cai trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Tin, ảnh: Hồng Minh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực