leftcenterrightdel
TS. Võ Công Trí trao đổi về vai trò của trí thức trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Theo TS. Trần Tăng Khởi- Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực III, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới mà Nghị quyết số 35-NQ/TW đã nêu ra là hết sức cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu.

Cùng quan điểm với TS. Trần Tăng Khởi, PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực phân tích thêm: Tại Đại hội XII của Đảng (1/2016), Đảng ta tiếp tục khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thực sự hiệu quả, tại Hội thảo khoa học về chủ đề này do Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III vừa tổ chức vào cuối tháng 10/2021 vừa qua tại Đà Nẵng, nhiều đại biểu đã cho rằng, cùng với việc xác định nội dung, phương thức thì yếu tố đặc biệt quan trọng để đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đi đến kết quả là phải xác định cho được đối tượng tham gia vào cuộc đấu tranh này.

Theo đại biểu tham dự hội thảo, thì chủ thể đầu tiên, trước hết và cốt lõi trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chính là Đảng Cộng sản Việt Nam; cụ thể hơn chính là các tổ chức đảng, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Về mặt cá nhân: Chủ thể chính trước hết là tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong các tổ chức đảng. Tùy theo nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn, chức vụ mỗi đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là người đứng đầu.

Cùng với nhận định trên, nhiều đại biểu cũng nêu rõ, đây chính là trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là ban thường vụ, thường trực và bí thư cấp ủy, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

Tuy nhiên, PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hòa lưu ý: “Trong lĩnh vực đặc thù này có 02 lực lượng là chủ thể quan trọng. Đó là đội ngũ những nhà nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có nhiệm vụ làm sáng tỏ, thuyết phục giá trị vững bền của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời trên mặt trận tuyên truyền, lực lượng tuyên giáo, các binh chủng tuyên giáo, trong đó có đội ngũ nhà báo đấu tranh quyết liệt, thường xuyên với các luận điệu xuyên tạc, thù địch”.

Ngoài những đối tượng tham gia vào cuộc đấu tranh kể trên, nhiều ý kiến tại Hội thảo cũng chứng minh vai trò to lớn, quan trọng của các tầng lớp Nhân dân cả nước nói chung và tại TP Đà Nẵng nói riêng trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong các đối tượng đó nổi lên 02 nhóm đối tượng được nhiều đại biểu thống nhất cao là trí thức và văn nghệ sĩ.

leftcenterrightdel
Hội thảo khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Theo TS Võ Công Trí (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Đà Nẵng), trí thức xuất thân từ nhiều tầng lớp trong xã hội nhưng phần đông là từ công nhân và nông dân, gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đội ngũ trí thức có tinh thần yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, trí thức sát cánh cùng công nhân, nông dân chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc. Trong hòa bình xây dựng và phát triển đất nước, trí thức có vai trò nòng cốt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, truyền bá tri thức, xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Ngày nay, tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi trí thức không chỉ là lực lượng sáng tạo, khám phá ra tri thức mới mà còn giữ gìn, truyền bá, phát huy rộng rãi các giá trị đó để thúc đẩy xã hội phát triển. Rõ nhất, trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trí thức không chỉ là lực lượng tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, phản biện mà còn phải nghiên cứu, phát triển sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng cho phù hợp với hoàn cảnh mới của đất nước. Đặc biệt, cùng với toàn dân, trí thức nhận diện được âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch; nghiên cứu, đề xuất các luận cứ khoa học, các giải pháp đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng. Cạnh đó, trí thức còn tích cực giữ gìn, truyền bá Chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội”- TS Võ Công Trí chia sẻ thêm.

Trong khi đó, khẳng định về vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ tại TP Đà Nẵng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ths Bùi Văn Tiếng (nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật TP Đà Nẵng) cho rằng: Những đóng góp của văn nghệ sĩ Đà Nẵng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ tính từ khi Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương (1997) đến nay là đã “sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật” được vinh danh qua các giải thưởng quốc gia, quốc tế. Các văn nghệ sĩ đã góp phần xây dựng thương hiệu TP trên nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu với tư cách là những người lao động sáng tạo nghệ thuật qua các thông điệp nghệ thuật từ các tác phẩm của mình. Cùng với đó, các cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng suốt thời gian qua vẫn luôn đảm bảo “an toàn” về an ninh chính trị. Đây chính là những đóng góp cơ bản mà đội ngũ Văn nghệ sĩ TP đang góp phần cùng toàn xã hội xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay./.

Bài, ảnh: Đình Tăng