Cùng với tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những năm qua, báo chí Quân đội luôn tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là “mũi đột phá”, nhằm làm tan rã niềm tin, gây xáo trộn về lý luận, hoang mang trong tư tưởng, gây hoài nghi về mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam, tiến tới “phi chính trị hóa” Quân đội và “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Báo chí Quân đội luôn xung kích đi đầu trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” 

Về nội dung chống phá: Chúng tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng. Chúng phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa bằng các luận điệu xuyên tạc như: Đảng tự cho mình đứng trên tất cả; Đảng cầm quyền phi chính danh, không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Chúng tập trung xuyên tạc tình hình đất nước, rêu rao cái gọi là “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”, khoét sâu các vấn đề xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đất đai,... nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

Về thủ đoạn chống phá: Thủ đoạn mới của chúng là chuyển từ bôi nhọ bằng luận điệu “du nhập ngoại lai”, “nhập khẩu lý luận” sang đánh tráo, thay thế các khái niệm, thổi phồng cái gọi là “chủ thuyết phát triển mới”, đối lập chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Lênin, kêu gọi dùng “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin mà cố tình lờ đi một sự thật hiển nhiên, rõ ràng rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cụ thể của Việt Nam. Chúng trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và đan cài vào đó những quan điểm giả danh mác-xít, làm cho người đọc hoang mang, hoài nghi, lẫn lộn, không phân biệt được đúng - sai, dẫn đến mất phương hướng. Chúng rêu rao rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam, giới lý luận và các nhà khoa học của ta đã dịch chủ nghĩa C. Mác, Ph. Ăngghen từ bản dịch tiếng Nga (qua lăng kính của người Nga) chứ không phải từ tiếng Đức (bản gốc của C.Mác, Ph.Ăngghen) nên có nhiều chỗ sai lầm, hiểu sai quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen; đồng thời, chúng diễn giải lại theo cách hiểu xuyên tạc, méo mó, hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cùng với việc công kích trực tiếp vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xúy du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài, kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và xã hội.

Chúng phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chúng cho rằng “kinh tế thị trường” đối lập với “định hướng xã hội chủ nghĩa”, và rằng chế độ hiện nay mắc “lỗi hệ thống”, đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng, thực hiện “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây.

Chúng không ngừng tìm kiếm những phần tử thoái hóa, biến chất trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tán phát tư tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng tập hợp, dẫn dụ những ý kiến, phát biểu gây “sốc” trái với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước từ những đối tượng “dân túy”, tạo dựng ra cái gọi là chân dung “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, “những cán bộ của nhân dân”,... nhằm trực tiếp tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái. Tiếp nối thủ đoạn đó, chúng tìm cách kích động giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số tụ tập biểu tình, “hà hơi tiếp sức” cho những kẻ nhân danh “lòng yêu nước” để biểu tình gây rối trật tự, trị an, kích động “bất tuân dân sự” trong xã hội.

Chúng tìm mọi thủ đoạn phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng ta với các chiêu bài, như :“bài”, “thoát” nước này, liên minh với nước kia, cổ xúy chủ nghĩa ly khai. Chúng triệt để lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta.

Về phương thức tiến hành: Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên, chúng lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có để tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, lẩn khuất, có lúc công khai, trắng trợn; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chúng tập trung công kích dự thảo các văn kiện trình Đại hội; xuyên tạc công tác nhân sự của Trung ương, nhân sự bầu vào Quốc hội... hòng gây bất ổn chính trị - xã hội, gây ra những khó khăn, thách thức không nhỏ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Về phương tiện, chúng triệt để lợi dụng in-tơ-nét, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền chống phá. Chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt,… Chúng tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” có “kịch bản”, đánh vào nhận thức, tâm lý “đám đông” theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Chúng tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các kênh facebook, youtube... để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”. Chúng dựng lên các video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống để đưa tin. Mánh lới của chúng là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người…

Từ những phân tích về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, có thể phân loại chúng thành các nhóm đối tượng chính sau đây: 1). Nhóm đối tượng đối lập về hệ tư tưởng của Đảng ta (nhóm đối tượng này thường đưa ra quan điểm tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, đời tư của C.Mác, Ph.Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, đặt sai bối cảnh lịch sử); 2). Các thế lực thù địch về chính trị luôn chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa với mục đích làm con đường phát triển đất nước của Đảng chệch hướng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Nhóm đối tượng này thường đưa ra những quan điểm đánh đồng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực với học thuyết, lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã vạch ra); 3).Những người vốn là đảng viên cộng sản nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng, học tập, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tới tha hóa về tư tưởng chính trị, xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phai nhạt lý tưởng, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội; 4). Những người có trình độ nhận thức hạn chế, thiếu thông tin chính thống hoặc thông tin thiếu chính xác, bị kẻ xấu lừa gạt, lôi kéo.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, người làm báo phải dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang của cách mạng”, “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”, “cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”, trong suốt 96 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó, báo chí Quân đội là lực lượng nòng cốt, luôn xung kích đi đầu trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực phản động, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch nói chung và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, được thường xuyên coi trọng và không ngừng đổi mới, tăng cường. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 12-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông”, báo chí Quân đội đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong tuyên truyền Cương lĩnh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; khẳng định những thành tựu, tính ưu việt của chế độ, sự đúng đắn và tương lai của con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, tích cực trong tuyên truyền những vấn đề lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, định hướng văn hóa, thẩm mỹ, giá trị của cuộc sống mới do công cuộc đổi mới mang lại, phản ánh thực tiễn sinh động đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí,mở rộng dân chủ, đáp ứng nhu cầu thông tin của toàn dân và toàn quân.

Tùy theo chức năng, tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ của mình, từng tờ báo, tạp chí tích cực tham gia, tiên phong trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm của nhân dân. Trong hệ thống báo chí Quân đội đã và đang hình thành lực lượng, các nhà báo chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những cây bút có uy tín, những bài viết có tính chiến đấu, thuyết phục cao.

Nhiều báo, tạp chí đã mở chuyên trang, chuyên mục về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch”; chuyên mục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống như: Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự đã mở chuyên mục đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Khoa học quân sự, Tạp chí Chiến lược quốc phòng, Tạp chí Khoa học chính trị quân sự, Tạp chí Văn hóa quân sự… đã mở chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức phát động cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, cuộc thi không chỉ là nơi hội ngộ của những cây bút chính luận trên khắp mọi miền cả nước mà còn là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, sinh viên,… có niềm đam mê, yêu thích với mảng đề tài báo chí chính luận thể hiện tài năng và quan điểm của bản thân về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống hiện nay.

Tuy nhiên, nhận thức của không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan chủ quản báo chí, của các tổng biên tập, biên tập viên, nhà báo... về cuộc đấu tranh này còn chưa thường xuyên, đầy đủ và sâu sắc, thậm chí là thờ ơ, hời hợt, coi đó là “việc của cơ quan khác, của người khác”. Không phải tờ báo, tạp chí, trang thông tin điện tử nào cũng có chuyên mục, bài viết về chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết cho chuyên mục này chưa xác định rõ đối tượng mình hướng đến để đấu tranh, loại bỏ những kẻ thù địch hay lôi kéo, thuyết phục đồng chí, đồng bào thiếu thông tin, lầm đường, lạc lối; hiện tượng “bắn chỉ thiên” trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều khi chẳng những không “trúng đích” mà vô hình chung lại trở thành “tuyên truyền không công” cho các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực phá hoại, phản động. Lực lượng viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mỏng, nhận thức chưa đồng đều, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, đang có nguy cơ “già hóa”. Việc nắm bắt thông tin, tiếp cận công nghệ thông tin chậm, khả năng sử dụng ngoại ngữ hạn chế..., chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chưa hoàn toàn chủ động định hướng, cung cấp thông tin kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet. Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý những đối tượng phá hoại, phản động, bất mãn, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phát ngôn, cung cấp, phát tán thông tin phản động, sai lệch... trên lĩnh vực báo chí chưa thường xuyên, nghiêm túc. Các cơ quan chức năng cũng như báo chí dường như chưa có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thường xuyên trong cuộc đấu tranh này...

Một số báo, tạp chí chưa có chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch”, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hay chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đó, hiệu quả đấu tranh chưa cao.

Thời gian tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Để phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tuyến đầu của báo chí Quân đội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan báo chí Quân đội vững mạnh

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Quân đội đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí Quân đội; tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chú trọng tổ chức tốt việc học tập các nghị quyết, phổ biến và thực hiện các quy chế, quy định của Đảng ở cơ quan báo chí. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, các quy định về hoạt động báo chí; quản lý tốt hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên, tăng cường kỷ luật trong quá trình tác nghiệp. Chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên từ phóng viên, biên tập viên; quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

Duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt đảng; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao trách nhiệm đảng viên, việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Phổ biến đầy đủ đến mọi đảng viên và thực hiện nghiêm Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 21-5-2006 của Ban Bí thư (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí; xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng với công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong các cơ quan báo chí. Thường xuyên giám sát, kiểm tra phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành luật pháp và quy tắc ứng xử của nhà báo. Quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; giám sát việc thực hiện các quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Hai là, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện hoạt động báo chí để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu để thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú ý nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục, phục vụ và trực tiếp đấu tranh phản bác. Tập trung bảo vệ và làm lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận; trong đó, chú trọng bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề lý luận mới về: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới... Nghiên cứu trên quan điểm khách quan, khoa học những tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, tiến bộ để chắt lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, đồng thời, nghiên cứu sâu các vấn đề quốc tế, các sự kiện gây “sốc” trên thế giới, để “mở mắt” cho các thế lực thù địch, phản động - những kẻ thường xuyên viện dẫn một cách lệch lạc, khập khiễng các vấn đề bên ngoài để bôi xấu, chỉ trích, xuyên tạc tình hình trong nước.

Đặc biệt coi trọng việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đồng thời với những bài viết phản bác những luận điểm sai trái, xuyên tạc, báo chí rất cần khẳng định những thành tựu, những kinh nghiệm, những giá trị, tính ưu việt của chế độ chúng ta cũng như những điển hình tiên tiến, tích cực, người tốt việc tốt trong cuộc sống hằng ngày. Đó chính là thực hiện quan điểm “xây” đi đôi với “chống” của Đảng ta, trong đó “xây” là chính.

Đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; huy động sự tham gia thống nhất, hiệp đồng tác chiến của các loại hình, các cấp báo chí; quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội; ngăn chặn xu hướng lai căng, pha tạp về văn hóa, coi thường các giá trị nhân văn; phê phán lối sống buông thả, qua đó nâng cao khả năng đề kháng, phản bác của cán bộ, chiến sĩ và người dân trước những thông tin sai trái, thù địch.

Tăng cường phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp với cơ quan báo chí. Các đơn vị báo chí cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm sâu sắc và phong phú thêm các nội dung truyền tải trong lĩnh vực này. Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyên truyền thông tin tích cực, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, kết hợp chặt chẽ và đồng bộ các loại hình báo chí; trên cơ sở các báo, tạp chí hiện nay, mở thêm các tạp chí điện tử để đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch trên không gian mạng.

Ba là,báo chí quân đội góp phần huy động sức mạnh tổng hợp đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây vừa là định hướng vừa là giải pháp cơ bản trong hoạt động báo chí Quân đội góp phần trực tiếp phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc, thù địch, sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần thiết xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng - sai, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí toàn quốc để viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí Quân đội chuyên trách đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cần tập trung xây dựng đội ngũ những người viết ở những chuyên mục này có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng làm báo, có chiều sâu tư duy, có tầm nhìn rộng, có khả năng nắm bắt kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, có văn phong và bút pháp tốt để có những bài viết sâu sắc, có sức thuyết phục, làm sáng tỏ và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có nhiệt huyết và tầm cao về lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ. Tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm điều kiện làm việc để người tài chuyên tâm, nỗ lực đóng góp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Đại tá, TS Phạm Quang Thanh - Thiếu tá, ThS Nguyễn Tuấn Đạt, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị Trường Sĩ quan Chính trị