(ĐCSVN)Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2015.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện một số hoạt động chủ yếu, làm cơ sở hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án, góp phần đẩy mạnh phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên toàn quốc về nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

Theo đó, hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án gồm: Khảo sát phục vụ việc thực hiện Đề án; Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành tại một số Bộ, ngành, địa phương, qua đó xác định nhu cầu, nội dung, hình thức, mô hình phổ biến hiệu quả dưới hình thức khảo sát qua phiếu.

Theo Kế hoạch, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch./.