leftcenterrightdel
 Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 88/CT-BQP về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng

Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 được ban hành, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và triển khai các nội dung, biện pháp thực hiện thống nhất trong toàn quân về quy định cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, bám sát quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; danh mục thông tin theo quy định.

Để tiếp tục thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng đảm bảo thống nhất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị tốt phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kết quả sau 3 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP; ngày 30/01/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 88/CT-BQP về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng.

Minh Anh