Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành Công văn  gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành KSND.

Theo VKSND tối cao, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; ngày 22/4/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTG “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”.

Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La nghiên cứu tài liệu, hồ sơ liên quan đến người bị giam giữ, thi hành án hình sự. Ảnh minh họa. Nguồn: Nguyễn Thư.

Để thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và Nhà nước, duy trì kỷ cương, tăng cường kỷ luật và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp chỉ đạo quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nghiêm túc thực hiện các quy định của Ngành về công vụ, công chức nhất là Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành KSND.

Bên cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Lãnh đạo VKSND các cấp thực hiện: “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; công chức, viên chức, người lao động phải: “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Toàn Ngành thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; coi trọng tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực, tham nhũng nội bộ, kịp thời phát hiện và khắc phục sai phạm, thiếu sót trong cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm minh người có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, vụ lợi khi giải quyết công việc đối với bị can, bị cáo, đương sự và người có liên quan…/.

A.Phương