Ảnh minh họa. Nguồn: TL 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Năm 2021, Bộ GD&ĐT  đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Trong đó, về nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, Bộ tập trung nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của ngành thông qua đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ “Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của ngành để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho người dân./.

VA