Việc tổng kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay. Qua đó, nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.

Nội dung tổng kết gồm: Kết quả tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; đề xuất, kiến nghị. Kế hoạch cũng chỉ rõ, căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định việc tổ chức/không tổ chức Hội nghị tổng kết. Còn tại trung ương, dự kiến trong thời gian Quý I năm 2021, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong khuôn khổ Công ước La Hay tại Hà Nội. Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện./.

A.P