UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời, xác dịnh rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: KT)

Theo kế hoạch, UBND Thành phố triển khai 8 nhiệm vụ trong công tác kiểm soát TTHC năm 2021.

Cụ thể, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai, minh bạch trong việc tiếp cận, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

 Rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tập trung kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và việc giải quyết TTHC tại sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Rà soát, chuẩn hóa TTHC của các cấp trên địa bàn Thành phố, bảo đảm tất cả các TTHC được công khai theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố.

Kiểm soát chặt chẽ TTHC, trong dự thảo quyết định công bố TTHC do sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định pháp luật.

Thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, cấp huyện, cấp xã. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC.

 Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2021.

Bảo đảm chất lượng thẩm định, đánh giá tác động của TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội./.

Tú Giang