(ĐCSVN)Trong tháng 11, qua kiểm tra, bước đầu Bộ Tư pháp đã phát hiện 66 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, trong tháng 11 (từ ngày 22/10 đến ngày 21/11), Bộ Tư pháp đã kiểm tra 211 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 43 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 168 văn bản của địa phương). Qua kiểm tra, bước đầu Bộ Tư pháp đã phát hiện 66 văn bản (02 văn bản của cấp Bộ, 64 văn bản của địa phương) có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có 05 văn bản sai nội dung, hình thức và 17 văn bản sai về hiệu lực, căn cứ pháp lý, còn lại 44 văn bản sai về thể thức.

Từ kết quả kiểm tra, Bộ Tư pháp đã ra Thông báo yêu cầu xử lý đối với 08 văn bản (gồm 01 văn bản của cấp Bộ và 07 văn bản của địa phương), hiện nay những văn bản này đang trong thời hạn xử lý theo quy định; đồng thời trao đổi, nhắc nhở các cơ quan ban hành văn bản có sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày để nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Theo đánh giá chung, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được Bộ Tư pháp và một số Bộ, cơ quan ngang Bộ quan tâm tăng cường, tập trung vào một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực bảo đảm gắn kết giữa công tác kiểm tra văn bản với công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, kiểm tra của Bộ Tư pháp cho thấy số lượng văn bản được kiểm tra theo thẩm quyền tại một số Bộ, cơ quan ngang Bộ còn hạn chế. Một số văn bản của địa phương ban hành vẫn còn sai những lỗi cơ bản về căn cứ pháp lý, thể thức. Nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra.

Trong tháng cuối năm, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc; xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện hoặc thông báo.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức pháp chế với Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp trong việc soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong việc kiểm tra, xử lý văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; xử lý kịp thời, triệt để, đúng quy định đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.../.