Theo dự thảo, công chức thanh tra chuyên ngành y tế phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các tiêu chuẩn: Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên và có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thanh tra được phân công thực hiện; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên hoặc thanh tra chuyên ngành do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành y tế có đủ tiêu chuẩn được thủ trưởng cơ quan quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế. Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế.

leftcenterrightdel
Người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Chánh Thanh tra Bộ. Ảnh minh họa

Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế

Dự thảo Thông tư quy định: Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế (mẫu trang phục) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước và Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước.

Đồng thời, Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể trang phục, cầu vai, cấp hàm của từng chức danh lãnh đạo và công chức thanh tra chuyên ngành y tế, bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành thuộc Bộ Y tế; Trưởng bộ phận, phó trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành thuộc Bộ Y tế; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành thuộc sở y tế; Trưởng bộ phận, phó trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành thuộc Sở Y tế; Công chức thanh tra chuyên ngành y tế không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý về thanh tra chuyên ngành về y tế.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Chánh Thanh tra Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Phó Chánh Thanh tra Bộ...

Chỉ được sử dụng thẻ khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Dự thảo quy định thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế cấp cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế. Thời hạn sử dụng thẻ là 5 năm kể từ ngày cấp.

Công chức thanh tra chuyên ngành y tế chỉ được sử dụng thẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm sử dụng thẻ vào mục đích cá nhân, sử dụng thẻ khi không thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng. Trường hợp công chức sử dụng thẻ trái quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Minh Đức