(ĐCSVN) - Trong tháng 11, mặc dù số lượng văn bản nợ đọng đã giảm xuống còn 20, giảm 63 văn bản so với tháng 01/2014, nhưng số văn bản nợ chưa ban hành vẫn chiếm tới 90% tổng số phải ban hành.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ ngày 24/10 đến ngày 27/11, đối với 22 văn bản quy định chi tiết 14 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 02 văn bản (01 nghị định, 01 thông tư), giải quyết được 02/22 văn bản nợ, đạt 9,09%. Số văn bản nợ chưa ban hành là 20 văn bản (07 nghị định, 11 thông tư, 02 thông tư liên tịch), chiếm 90,91%.

Đối với 98 văn bản quy định chi tiết 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ mới trình Chính phủ ban hành được 03 nghị định và ban hành theo thẩm quyền được 04 thông tư, còn lại 91 văn bản chưa ban hành (31 nghị định, 05 quyết định, 43 thông tư, 12 thông tư liên tịch).

Riêng đối với 36 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phải trình trước ngày 15/10/2014 (theo Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 11/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7), tuy nhiên, đến nay còn 16/36 văn bản chưa được trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Số văn bản nợ đọng vẫn còn nhiều . (Ảnh minh họa. Nguồn: TH).


Theo đánh giá chung, trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, số lượng văn bản nợ đọng đã giảm xuống còn 20 văn bản, giảm 63 văn bản so với tháng 01/2014. Một số văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa cũng đã được ban hành kịp thời để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật (ngày 01/01/2015).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn tình trạng nợ ban hành văn bản, xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản. Nguyên nhân chủ yếu là do các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản; nhiều nội dung giao quy định chi tiết là khó, phức tạp cần có nhiều thời gian, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn.

Trong tháng 12/2014, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh là rất nặng nề. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành tổng số 111 văn bản (20 văn bản nợ, 91 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015); đồng thời, phải tổ chức thi hành và nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành 18 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8. Điều này dễ dẫn đến tình trạng số lượng văn bản nợ ban hành sẽ tăng đột biến trong tháng đầu năm 2015. Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra nhằm triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả 18 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8; tăng cường sự phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng văn bản...